Thông tin tuyên truyền
Một số hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông
Ngày 23 tháng 11 năm 2020.

Để đm bo an toàn cho chính bn thân và mi người, vic chp hành lut l khi tham gia giao thông phi tr thành ý thc, thói quen ca mi người dân. Vì vy vic tìm hiu pháp lut v giao thông là vô cùng cần thiết. Sau đây là mt s hành vi bị nghiêm cm khi tham gia giao thông theo quy định hin hành. 

Theo Điều 8, Luật Giao thông đường b s 23/2008/QH12 nghiêm cm các hành vi sau đây:
1. Phá hoại đường, cu, hm, bến phà đường b, đèn tín hiu, cc tiêu, biển báo hiu, gương cu, di phân cách, h thng thoát nước và các công trình, thiết b khác thuc kết cu h tng giao thông đường b.
2. Đào, khoan, xẻ đường trái phép; đt, đ chướng ngi vt trái phép trên đường; đt, ri vt nhn, đ cht gây tn trên đường; đ trái phép vt liu, phế thi, thi rác ra đường; m đường, đu ni trái phép vào đường chính; ln, chiếm hoc s dng trái phép đt ca đường b, hành lang an toàn đường b; t ý tháo m np cng, tháo d, di chuyn trái phép hoc làm sai lệch công trình đường b.
3. Sử dng lòng đường, l đường, hè ph trái phép.
4. Đưa xe cơ gii, xe máy chuyên dùng không bo đm tiêu chun an toàn k thut và bo v môi trường tham gia giao thông đường b.
5. Thay đổi tng thành, linh kin, ph kin xe gii đ tm thi đt tiêu chun k thut ca xe khi đi kim đnh.
6. Đua xe, cổ vũ đua xe, t chc đua xe trái phép, lng lách, đánh võng.
7. Điều khin phương tin giao thông đường b mà trong cơ th có cht ma túy.
8. Điều khin xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoc hơi th có nng đ cn. Điều khin xe mô tô, xe gn máy mà trong máu có nng đ cn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoc 0,25 miligam/1 lít khí th.
9. Điều khin xe cơ gii không có giy phép lái xe theo quy định. Điều khin xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường b không có chng ch bi dưỡng kiến thc pháp lut v giao thông đường b, bng hoc chng ch điu khin xe máy chuyên dùng.
10. Giao xe cơ gii, xe máy chuyên dùng cho người không đ điu kiện đ điu khin xe tham gia giao thông đường b.
11. Điều khin xe cơ gii chy quá tc đ quy đnh, giành đường, vượt u.
12. Bấm còi, rú ga liên tc; bm còi trong thi gian t 22 gi đến 5 gi, bm còi hơi, s dng đèn chiếu xa trong đô th và khu đông dân cư, tr các xe được quyn ưu tiên đang đi làm nhim v theo quy đnh ca Lut này.
13. Lắp đt, s dng còi, đèn không đúng thiết kế ca nhà sn xut đi vi tng loi xe cơ gii; s dng thiết b âm thanh gây mt trt t an toàn giao thông, trt t công cng.
14. Vận chuyn hàng cm lưu thông, vn chuyn trái phép hoc không thc hin đy đ các quy đnh v vn chuyn hàng nguy hiểm, đng vt hoang dã.
15. Đe dọa, xúc phm, tranh giành, lôi kéo hành khách; bt ép hành khách s dng dch v ngoài ý mun; chuyn ti, xung khách hoc các hành vi khác nhm trn tránh phát hin xe ch quá ti, quá s người quy đnh.
16. Kinh doanh vận ti bng xe ô tô khi không đáp ng đ điu kin kinh doanh theo quy đnh.
17. Bỏ trn sau khi gây tai nn đ trn tránh trách nhim.
18. Khi có điều kin mà c ý không cu giúp người b tai nn giao thông.
19. Xâm phạm tính mng, sc khe, tài sn của người b nn và người gây tai nn.
20. Lợi dng vic xy ra tai nn giao thông đ hành hung, đe da, xúi gic, gây sc ép, làm mt trt t, cn tr vic x lý tai nn giao thông.
21. Lợi dng chc v, quyn hn, ngh nghip ca bn thân hoc người khác để vi phm pháp lut v giao thông đường b.
22. Sản xut, s dng trái phép hoc mua, bán bin s xe cơ gii, xe máy chuyên dùng.
23. Hành vi vi phạm quy tc giao thông đường b, hành vi khác gây nguy him cho người và phương tin tham gia giao thông đường b.
An toàn giao thông đang là vấn đ ln, được c xã hi quan tâm. nước ta, mi năm tai nn giao thông đã cướp đi sinh mng ca hàng chc nghìn người, bình quân mi ngày trên c nước xy ra gn 40 v tai nn giao thông, gây thit hi về vt cht hàng nghìn tỷ đng. Với thông đip “An toàn giao thông là trách nhim ca mi người, mi nhà”, mỗi người dân cn có ý thc trách nhim của mình đi vi cng đng và chính bản thân trong việc tham gia giao thông, cần phi chp hành nghiêm các quy đnh ca Lut giao thông đường b, đ tai nn giao thông không còn là ni ám nh ca toàn xã hi.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hoá & Thông tin)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.