Thông tin tuyên truyền
Quy định mức thu phí của cơ sở giáo dục Mầm non và Phổ thông Công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Năm 2019 - 2020
Ngày 28 tháng 8 năm 2020.

   Ngày 14/8/2019 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 45/2019/QĐ-UBND quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh năm học 2019- 2020 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2019. Theo đó, mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019- 2020 như sau:

   Đối với học phí của cơ sở giáo dục mầm non có bán trú đã bao gồm chi phí điện nước tổ chức học bán trú.
   Đối với học phí nghề phổ thông trung học cơ sở đã bao gồm chi phí hỗ trợ công tác tổ chức thi lấy chứng chỉ nghề: 26.000 đồng/học sinh.
   Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên có học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông được áp dụng mức thu học phí tương ứng từng cấp học, từng khu vực của các trường phổ thông công lập trên địa bàn
   Các cơ sở giáo dục thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và được cấp bù miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ- CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020 – 2021 và Nghị định số 145/2018/NĐ- CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020-2021.
 
STT
Cấp học
 
Khu vực 
Mầm non
Trung học cơ sở
Trung học cơ sở có học nghề
Trung học phổ thông
Bán trú
Không bán trú
 
I
Thành th
 
 
 
 
 
1
Các phường thuộc thành phố Huế
166
110
86
105
90
2
Các phường thuộc thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà
106
79
66
80
72
II
Nông thôn
 
 
 
 
 
1
Các thị trấn đồng bằng
79
59
50
65
57
2
Các xã đồng bằng
51
39
32
45
42
III
Miền núi
 
 
 
 
 
1
Các thị trấn miền núi
26
19
16
30
21
2
Các xã miền núi
13
11
9
15
14
Đơn vị tính: 1.000 đồng/học sinh/tháng
   Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu cha mẹ học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, dạy nghề phổ thông trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên có học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm học.
   Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp toàn bộ số học phí thu được vào Kho bạc Nhà nước, sử dụng hóa đơn thu học phí theo quy định của Bộ Tài chính. Cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê học phí theo các quy định của pháp luật.
   Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2019.
 

------------------------------------------------
Tuấn Anh


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..