Thông tin tuyên truyền
Không còn khái niệm họp bất thường trong hoạt động Chính phủ, HĐND và UBND
Ngày 7 tháng 7 năm 2020.

   Luật Tổ chức Chính phủ 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 đều có quy định về hình thức họp bất thường trong hoạt động của Chính phủ, HĐND và UBND các cấp. Tuy nhiên, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019(gọi tắt là Luật 2019 ) đã sửa đổi khái niệm họp "bất thường" thành “chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất”, cụ thể như sau:

              Tại khoản 2 Điều 78 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có quy định “Hội đồng nhân dân họp bất thường khi Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu”; Cũng tại khoản 1 Điều 44 Luật Tổ chức chính phủ năm 2015 có quy định “Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng một phiên hoặc họp bất thường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc của ít nhất một phần ba tổng số thành viên Chính phủ.”

Tuy nhiên tại khoản 5 Điều 1 và khoản 31 Điều 2  Luật 2019 có quy định thay thế cụm từ “bất thường” bằng cụm từ “chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất”.
Như vậy, khái niệm họp "bất thường" không còn mà được thay thế bởi khái niệm họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

------------------------------------------------
Tuấn Anh


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..