Thông tin tuyên truyền
Phạm vi bí mật Nhà nước
Ngày 25 tháng 3 năm 2020.

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định “Bí mật nhà nước là thông tin có nội dung quan trọng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định căn cứ vào quy định của Luật này, chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Hình thức chứa bí mật nhà nước bao gồm tài liệu, vật, địa điểm, lời nói, hoạt động hoặc các dạng khác”

   Vậy phạm vi bí mật nhà nước được quy định như thế nào?Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng trong các lĩnh vực chưa công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến quốc gia, dân tộc. Theo đó, trên cơ sở phân loại lĩnh vực theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước quy định phạm vi bí mật nhà nước tại Điều 7 và được giới hạn trong 15 lĩnh vực sau:

- Thông tin về chính trị.

- Thông tin về quốc phòng, an ninh, cơ yếu.

- Thông tin về lập hiến, lập pháp, tư pháp.

- Thông tin về đối ngoại.

- Thông tin về kinh tế.

- Thông tin về tài nguyên và môi trường.

- Thông tin về khoa học và công nghệ.

- Thông tin về giáo dục và đào tạo.

- Thông tin về văn hóa, thể thao.

- Lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Thông tin về y tế, dân số.

- Thông tin về lao động, xã hội.

- Thông tin về tổ chức, cán bộ.

- Thông tin về thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thông tin về kiểm toán nhà nước.


------------------------------------------------
Nguyễn Hòa- Phòng Tư pháp


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..