Thông tin điều hành
Thành phố Huế phát động phong trào thi đua năm 2021
Ngày 11 tháng 1 năm 2021.

 Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghị Quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ thành phố Huế về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm tiếp tục thực hiện các mục tiêu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 theo Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 17/12/2020 của UBND Tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, mạnh, bền vững, ngày 30/12/2020, Chủ tịch UBND thành phố Huế ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
Bên cạnh đó, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VXI và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII, trong đó tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua do Tỉnh phát động như “Toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”; “Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”; “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”; “Huế - bốn mùa hoa”; tuyên dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu có nhiều cống hiến trong lao động và học tập theo phương châm “Tìm người để tôn vinh”; tiếp tục thực hiện vinh danh Công dân tiêu biểu, tuyên dương học sinh Danh dự toàn trường, suy tôn Sáng kiến vì cộng đồng.
Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.
Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch đề ra...
Để phong trào thi đua được phát triển sôi nổi và rộng khắp, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thành phố năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
Hàng năm, UBND Thành phố đều phát động phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2025. Công tác khen thưởng đảm bảo nguyên tắc chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, trong đó chú trọng việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng hướng về cơ sở, người lao động với tỷ lệ khen thưởng tăng hàng năm nhằm động viên, khích lệ phong trào thi đua ngày càng phát triển sôi nổi trên địa bàn.

                                   


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.