Thông tin điều hành
Thành phố Huế: Triển khai thực hiện hiệu quả công tác đầu tư công năm 2021
Ngày 11 tháng 1 năm 2021.

 Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021, ngày 31/12/2020, UBND thành phố Huế ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về thực hiện đầu tư công năm 2021.

Cụ thể, về quản lý việc triển khai, thực hiện các dự án, UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp, UBND các phường thuộc thành phố ngay sau khi được bố trí vốn, các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống TABMIS.
Cơ quan tham mưu chỉ được trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu khởi công mới sau khi đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi gói thầu. Đối với các dự án chỉ bố trí vốn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trong kế hoạch đầu tư công năm 2021, sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phải báo cáo UBND Thành phố để xem xét bố trí vốn thực hiện thi công.
Đối với các chủ đầu tư, UBND Thành phố yêu cầu phối hợp UBND các phường tổ chức lập và trình phê duyệt phương án, kế hoạch giải phóng mặt bằng và tái định cư trong quý I năm 2021; tăng cường công tác phối hợp, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực cho các đơn vị chức năng để đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND Thành phố về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực; tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thi công, làm tốt công tác vệ sinh môi trường (cả trong và ngoài công trình) đảm bảo tiêu chí “xanh – sạch – sáng”.
Về công tác đấu thầu qua mạng, UBND Thành phố yêu cầu tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo yêu cầu theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chỉ thị của UBND tỉnh, phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.
Về quản lý việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn và quy định của Nhà nước, tập trung giải ngân theo các mốc thời gian như sau: Đối với các dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2021, đến ngày 30/6/2021 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn năm 2021, đến 15/12/2021 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021. Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2021, đến ngày 30/6/2021 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2021 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2021, đến 31/12/2021 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021. Trường hợp các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2021 (cả chuyển tiếp và khởi công mới) đến ngày 30/6/2021 chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định trên, UBND Thành phố sẽ dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán.
 Đối với giải ngân nguồn chi đầu tư phát triển phần ngân sách các phường quản lý, UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường căn cứ vốn kết dư và dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 chủ động xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021, ưu tiên đối ứng các dự án Thành phố đầu tư trên địa bàn và đã có chủ trương; chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn, các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án theo kế hoạch, thực hiện ngay khi cân đối được nguồn vốn, đủ điều kiện; phấn đấu hoàn thành giải ngân nguồn ngân sách phường được hưởng chi đầu tư phát triển trong năm 2021.

Giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19. Việc Thành phố chỉ đạo tập trung nguồn lực triển khai thực hiện công tác đầu tư công năm 2021 nhằm đảm bảo việc đầu tư và sử dụng nguồn vốn hợp lý, có chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 


------------------------------------------------
Hoàng Truyền (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.