Thông tin điều hành
UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 6232 về việc thực hiện Công điện khẩn số 24 – ngày 4/12/2020 của UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Ngày 4 tháng 12 năm 2020.

 Thực hiện Công điện khẩn số 24/CĐ-UBND của UBND Tỉnh ngày 04/12/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhằm tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Huế, Chủ tịch UBND Thành phố Huế Hoàng Hải Minh ban hành Công văn số 6232 ngày 04/12/2020 về việc thực hiện Công điện khẩn số 24, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các phường thuộc thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Huế tại Công văn số 6204 ngày 03/12/2020 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Huế và các văn bản chỉ đạo liên quan công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời khẩn trương thực hiện các nội dung sau

     1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, UBND các phường tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cơ quan, đơn vị mình.
      2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám, chữa bệnh như tổ chức phân luồng các đối tượng vào khám, chữa bệnh, thực hiện nghiêm túc 5K; hạn chế tối đa việc vào thăm thân, thực hiện nguyên tắc mỗi bệnh nhân tại mỗi thời điểm chỉ có 01 người chăm sóc; không tập trong đông người trong các cơ sở y tế.
      3. Ban chỉ huy Quân sự Thành phố, Trung tâm Y tế Thành phố rà soát công tác chuẩn bị, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch; sẵn sàng đưa cơ sở cách ly, các đội phản ứng nhanh vào hoạt động ngay khi có yêu cầu của Tỉnh, Thành phố.
      4. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học; cài đặt phần mềm giám sát dịch Covid-19 trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
     5. UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang của người dân tại các nơi công cộng theo tinh thần Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND Tỉnh và Công văn số 6024/UBND-YT ngày 03/12/2020 của UBND Thành phố.
     6. Giao Phòng Y tế Thành phố chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an Thành phố tham mưu UBND Thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về việc kiểm tra công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp 5K trong phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại các địa phương, trong đó khẩn trương kiểm tra thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn, công tác khai báo y tế; báo cáo UBND Thành phố Huế chậm nhất là 09 giờ, ngày 07/12/2020 (thành lập 02 đoàn kiểm tra: phía Bắc và phía Nam)
    7. Giao Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố khẩn trương thực hiện công tác kiểm tra, quyết liệt đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần Công văn số 6024/UBND-YT ngày 03/12/2020 của UBND Thành phố, báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Thành phố.

        Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. 


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế
.


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.