Thông tin điều hành
Thành phố Huế: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019
Ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Ngày 19/11/2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 5916/KH-UBND triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Kế hoạch đã đưa ra 04 nội dung triển khai thực hiện gồm: Rà soát, điều chỉnh, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện Luật Dân quân tự vệ; tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; tuyên truyền pháp luật về Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và tổ chức hội thi nhận thức về pháp luật Dân quân tự vệ.
Để Kế hoạch được triển khai nghiêm túc và hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; nội dung tập huấn phải cụ thể, thiết thực, tạo sự thống nhất cao và chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm tốt cho công tác tập huấn, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, các cấp, các cơ quan, đơn vị, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên được quán triệt, phổ biến nội dung pháp luật.

    Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thi hành thống nhất, kịp thời, đồng bộ Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn thành phố, đồng thời qua đó tổ chức tốt tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền phổ biến đến các tầng lớp nhân dân những vấn đề cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên. 


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)


Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.