Thông tin điều hành
Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Ngày 15 tháng 10 năm 2020.

Ngày 14/10/2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 5142/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

Cụ thể, có 08 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Kế hoạch gồm: Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tập trung xây dựng phong trào Toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy; nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy; bảo đảm ngân sách Nhà nước cho hoạt động phòng cháy chữa cháy và đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy.
Để công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 99/2019/QH14, Quyết định số 630/QĐ-TTg, Kế hoạch số 172/KH-UBND nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH. Bên cạnh đó, phải xác định rõ nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, trong công tác phòng cháy chữa cháy phải lấy phòng ngừa là chính; tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện tại chỗ; vật tư và hậu cần tại chỗ), đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Chính phủ, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hoá & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..