Thông tin điều hành
Thành phố Huế triển khai cuộc vận động “Huế - không tiếng còi xe”
Ngày 12 tháng 9 năm 2020.

Nhằm xây dng văn hóa giao thông văn minh và nâng cao ý thức tham gia giao thông ca người dân, ngày 08/9/2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoch s 4375/KH-UBND về triển khai cuc vn động “Huế - không tiếng còi xe”. 

Nội dung trin khai tp trung vào vic đẩy mnh công tác thông tin, tuyên truyn, vn đng các doanh nghip, t chc, cá nhân tham gia hưởng ng chương trình “Huế - không tiếng còi xe”; thiết kế, xây dng và in n logo, biu tượng; trin khai trang trí logo, biu tượng chương trình trên các phương tin tham gia giao thông thuc các cá nhân, đơn v; tăng cường tuyên truyn, vn đng toàn th cán b, đng viên và nhân dân trên đa bàn thành ph Huế nhn thc rõ vai trò, trách nhiệm trong vic phát đng và trin khai cuc vn đng “Huế - không tiếng còi xe” nhm nâng cao nhn thc ca người dân v trách nhim xây dng thành ph Huế yên bình, Thành ph có nếp sng văn minh đô th, văn hóa giao thông.
Bên cạnh đó, kết hp lồng ghép thực hin cuc vn đng “Huế - không tiếng còi xe” vi Đ án Ngày chủ nht xanh, Thành phốBốn mùa hoa và các phong trào khác do cấp y, chính quyn các cp t chc, vn đng nhm tăng cường các bin pháp bo đm trt tan toàn giao thông, trật thội, đng thi thực hin tt công tác phi hp kim tra liên ngành gia lc lượng Cnh sát giao thông và các lc lượng chc năng khác nhm nâng cao hiệu qu công tác x lý, gii quyết nhng vn đ ni cm, phc tp v trt tan toàn giao thông, qua đó định hình thói quen, ý thc tham gia giao thông văn minh, lch s ca người dân và du khách trên đa bàn thành ph Huế...
Để cuc vn đng được trin khai hiu qu, UBND Thành ph yêu cu các cấp y, chính quyn đa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn th tp trung ch đo, t chc trin khai thc hin đng b cuc vn đng “Huế - không tiếng còi xe” đến vi cán b, đng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, đy mnh các hot đng tuyên truyn, giáo dc; vn đng nhằm khơi dy tinh thn, ý thc người dân về nếp sống văn minh đô th, văn hóa giao thông đi vi thành ph du lch, thành ph Văn hóa ASEAN, thành ph Festival đc trưng ca Vit Nam.
Thông qua việc trin khai cuộc vn đng “Huế - không tiếng còi xe” nhm nâng cao nhận thc, ý thc chp hành pháp lut khi tham gia giao thông đối vi người dân và du khách trên địa bàn thành ph Huế, từ đó hình thành ý thức văn minh, lch s khi tham gia giao thông ca người điu khin xe ô tô, xe gn máy; to chuyn biến trong nhn thc, hành đng ca người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mi tng lp nhân dân. Cuộc vn đng còn là lời kêu gọi người tham gia giao thông trên đa bàn thành ph Huế s dng còi xe hp lý, hn chế tiếng n trong đô th, nâng cao văn hóa ng x trong giao thông, hướng đến mc tiêu xây dng thành ph Huế tr thành đô th du lch văn minh, an toàn và thân thin.

           


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hoá & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..