Thông tin điều hành
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Huế
Ngày 11 tháng 9 năm 2020.

Ngày 07/9/2020, UBND thành ph Huế ban hành Kế hoch s 4346/KH-UBND trin khai thc hin Kế hoch s 185/KH-UBND ngày 19/8/2020 ca UBND tnh Tha Thiên Huế v tăng cường s lãnh đạo ca Đảng đối vi công tác phòng nga, ng phó, khc phc hu qu thiên tai trên địa bàn thành ph Huế. 

Ti Kế hoch này, UBND Thành phđưa ra mt s nhim v c thđể thc hin gm: Tuyên truyn, ph biến nâng cao nhn thc v công tác phòng nga, ng phó, khc phc hu qu thiên tai; hoàn thin h thng pháp lut, cơ chế, chính sách; nâng cao vai trò, năng lc qun lý nhà nước v phòng, chng thiên tai; nâng cao năng lc cnh báo, d báo, theo dõi, giám sát thiên tai; huy động và s dng hiu qu ngun lc, đồng thi ng dng khoa hc công ngh trong phòng, chng thiên tai và khc phc hu qu thiên tai.
Để thc hin hiu qu công tác phòng nga, ng phó, khc phc hu qu thiên tai trên địa bàn, UBND Thành ph yêu cu vic trin, khai thc hin Kế hoch s 185/KH-UBND ngày 19/8/2020 ca UBND tnh Tha Thiên Huế trên cơ sCh th s 42-CT/TW phi được tiến hànhđồng b vi vic t chc thc hin các ngh quyết, ch th, chiến lược, chương trình, kế hoch, d án, đề án v phát trin kinh tế - xã hi hàng năm và tng giai đon ca các ban ngành và 27 phường trên địa bàn thành ph Huế.
Vic trin khai Kế hoch nhm mc đích phát huy vai trò ca h thng chính tr, tăng cường hiu lc, hiu qu qun lý nhà nước, hiu qu hot động ca các t chc, cá nhân, doanh nghip trong và ngoài nước đối vi công tác phòng nga, ng phó, khc phc hu qu thiên tai, đồng thi qua đó to s chuyn biến rõ rt, thng nht v nhn thc và hành động, nht là trách nhim người đứng đầu cp y, chính quyn địa phương và các ban, ngành đối vi công tác phòng nga, ng phó, khc phc hu qu thiên tai.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hoá & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..