Thông tin điều hành
Thành phố Huế tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn
Ngày 8 tháng 9 năm 2020.

Ngày 03/9/2020, UBND thành phố Huế ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố. 

Nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấp hành các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng công trình xây dựng. Các cơ quan, đơn vị, UBND các Phường, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình phải xác định và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ được giao; triển khai đồng bộ các biện pháp, các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng trong quản lý đầu tư và xây dựng công trình. Cùng với đó, tăng cường quản lý chất lượng trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; chấn chỉnh công tác tư vấn khảo sát, lập dự án, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án.
Cũng tại Chỉ thị này, UBND Thành phố yêu cầu Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Thành phố, các Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư. Định kỳ (hàng quý, 6 tháng, hàng năm) thực hiện nghiêm chế độ và nội dung công tác giám sát, đánh giá qua phần mềm và văn bản theo đúng thời gian và nội dung quy định; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định những vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền.
Về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, UBND Thành phố yêu cầu việc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án đầu tư từ vốn đầu tư công phải bám sát vào Luật Đầu tư công và các mục tiêu, định hướng tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế giai đoạn 2021 - 2025, phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm được duyệt.
Về công tác đấu thầu qua mạng phải đảm bảo yêu cầu theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giám đốc Ban Quản lý dự án và các Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về việc không thực hiện đảm bảo tỷ lệ các gói thầu thực hiện lựa chọn qua mạng theo quy định, đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác đăng tải thông tin mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu quốc gia và trang thông tin mời thầu của tỉnh.
Bên cạnh đó, UBND Thành phố yêu cầu công tác quản lý tạm ứng và thanh toán vốn phải đảm bảo thực hiện tốt 03 nội dung về quản lý tạm ứng vốn đầu tư; quản lý việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn và quy định của Nhà nước và thanh toán khối lượng hoàn thành.
Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu thực hiện nghiêm công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành, trong đó cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và đề xuất xử lý các vi phạm của các chủ thể trong việc thực hiện các thủ tục: Ký kết hợp đồng giao nhận thầu, chứng từ thanh toán, hồ sơ quyết toán… đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án, công trình theo quy định.
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả của Tỉnh và Thành phố, sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị và các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố, công tác quản lý đầu tư và xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nguồn vốn ngân sách Thành phố ưu tiên cho đầu tư phát triển hàng năm đều tăng, nhiều công trình chỉnh trang hạ tầng giao thông, đô thị, giáo dục, văn hóa... được đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý đầu tư và xây dựng vẫn còn những tồn tại: công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án còn hạn chế; chất lượng khảo sát, tư vấn còn thấp, hồ sơ dự án còn sơ sài; năng lực của một số nhà thầu còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công trình (nhất là các dự án có giá trị giảm thầu lớn); công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ thực hiện; việc áp dụng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật chưa phù hợp gây lãng phí vốn đầu tư; hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công còn hạn chế…
Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 03/9/2020 của UBND Thành phố nhằm khắc phục những hạn chế, bất hợp lý trong công tác quản lý và đầu tư xây dựng trên địa bàn, đồng thời qua đó nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hoá & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..