Thông tin điều hành
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Ngày 29 tháng 6 năm 2020.

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5465 ngày 26/6/2020 về Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. 

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt nhất kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Yêu cầu các chủ đầu tư phân công trách nhiệm cán bộ theo dõi cụ thể, các công trình đã triển khai thực hiện phải cam kết đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch thi công. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu không thực hiện giải ngân đảm bảo yêu cầu. Kết quả giải ngân là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành của tổ chức, người đứng đầu tổ chức và các cá nhân được phân công theo dõi.
Mặt khác, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện đầy đủ công tác báo cáo, giám sát đánh giá đầu tư theo quy định; thực hiện chế tài xử lý nghiêm khắc nhà thầu cố tình vi phạm hợp đồng làm chậm tiến độ thực hiện, giải ngân; kịp thời báo cáo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, những tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm giải ngân vốn đầu tư công.
Thủ trưởng các Sở, cơ quan, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP Huế, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ, tăng cường công tác thanh tra và kiểm tra theo quy định trong lĩnh vực quản lý, thực hiện nghiêm chế tài xử lý vi phạm. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, suy thoái về đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công.
Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã và thành phố Huế ưu tiên, tập trung chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm. UBND cấp huyện tập trung hỗ trợ các chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương. Thực hiện việc điều chuyển nguồn vốn đầu tư công cho công trình, dự án khác nếu chủ đầu tư không làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.
Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/01/2021, không được chuyển nguồn sang năm 2021 theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Căn cứ Văn bản số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy định (điều chỉnh) các mốc thời gian yêu cầu giải ngân như sau: đối với các dự án và gói thầu chuyển tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2020, đến ngày 30/6/2020 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn năm 2020, đến ngày 30/9/2020 phải giải ngân trên 80% kế hoạch vốn năm 2020, đến 31/10/2020 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020. Đối với các dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2020, đến ngày 30/6/2020 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2020 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2020, đến 30/11/2020 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020.
Trong đó, các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2020 đến ngày 30/9/2020 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2020. Trường hợp không đảm bảo giải ngân quy định trên, Trung ương sẽ quyết định cắt giảm điều chuyển vốn về cơ quan, địa phương khác. Chủ đầu tư, người đứng đầu chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách trung ương. Các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2020 (cả chuyển tiếp và khởi công mới) đến ngày 30/6/2020 chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định trên, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cương quyết tham mưu UBND tỉnh dừng giải ngân và điều chuyển vốn cho các dự án khác. Đối với danh mục dự án trọng điểm, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 theo danh mục dự án trọng điểm. Trong đó bao gồm nội dung tỉnh phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.
Công văn cũng nêu rõ, các cơ quan đơn vị, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch 2020 theo yêu cầu. Trường hợp các đơn vị không đảm bảo tuân thủ, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xử lý theo quy định vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..