Thông tin điều hành
Nâng cao vị thứ xếp hạng Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI)
Ngày 25 tháng 6 năm 2020.

Với việc lọt vào nhóm có điểm số cao nhất, vươn lên xếp thứ 5 trên toàn quốc Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019, Thừa Thiên Huế đang cho thấy những quyết tâm lớn trong cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân. So với kết quả PAPI năm 2018, Thừa Thiên Huế vươn lên 38 bậc, xếp thứ 5 toàn quốc  với 45,86 điểm. Trong 8 chỉ số được đánh giá, chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở 5,24 điểm; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định 5,29 điểm; trách nhiệm giải trình với người dân 5,46 điểm; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 6,72 điểm; thủ tục hành chính công 7,20 điểm; cung ứng dịch vụ công 7,52 điểm; quản trị môi trường 4,11 điểm và quản trị điện tử 4,31 điểm. 

Để thực hiện hiệu quả về chất lượng cũng như góp phần phấn đấu trong những năm tiếp theo tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất của cả nước, ngày 16/6/2020, UBND thành phố Huế đã có công văn số 2712/UBND-NC liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc duy trì và nâng cao vị thứ xếp hạng Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công của tỉnh năm 2020.
Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thành phố thực hiện triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công hàng năm của tỉnh đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị. Thành phố giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả thực hiện Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công hàng năm của tỉnh trên Trang thông tin điện tử thành phố, Trung tâm hành chính công thành phố cũng như hệ thống truyền thanh của 27 phường trực thuộc. Trung tâm Hành chính công thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết TTHC cho công chức được bố trí làm việc. Bên cạnh đó, chú trọng hơn nữa về kỹ năng tiếp xúc với người dân, tổ chức trong thực thi công vụ và năng lực thừa hành các nhiệm vụ được giao trong xử lý thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công cho người dân, thực hiện tốt phương châm “Thân thiện - Đơn giản - Đúng hẹn” mà lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân các cấp, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh đề ra.
Thành phố đặc biệt chú trọng chỉ đạo những giải pháp đối với UBND các phường trên địa bàn, trong đó có 10 giải pháp quan trọng. Thứ nhất là cần tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả cao Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, gắn với đẩy mạnh công khai, lấy ý kiến người dân trong các hoạt động của phường; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng phường và tuyên truyền để người dân biết, giám sát, kiểm tra. Thứ hai, định kỳ hàng năm cần phải công bố công khai danh sách hộ nghèo (đảm bảo đúng đối tượng); thu, chi ngân sách của địa phương theo đúng quy định; bản đồ quy hoạch, khung giá bồi thường thu hồi đất…; niêm yết ở những nơi người dân dễ dàng tiếp cận, tránh niêm yết trong trụ sở cơ quan một cách hình thức. Thứ ba, tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của người dân; tích cực, chủ động trong việc chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan giải trình, phúc đáp các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Thứ tư, thường xuyên phổ biến, quán triệt cho người dân hiểu rõ về các văn bản như: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã/phường/thị trấn; Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Đất đai; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Tiếp cận thông tin… Thứ năm, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến và tích cực hỗ trợ, đôn đốc người dân thực hiện quyền tham gia bầu cử trước khi tổ chức bầu cử các cấp. Thứ sáu, đổi mới các biện pháp huy động quyền tham gia bầu cử và ra quyết định của người dân thông qua việc tuân thủ các nguyên tắc bầu cử và quy trình tham vấn người dân và cộng đồng theo quy định của pháp luật. Thứ bảy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết tốt các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến người dân như: chứng thực, xác nhận của chính quyền, đất đai, cấp giấy phép xây dựng, các thủ tục hành chính cấp xã...; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức đã được quy định trong khâu hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Thứ tám, thực hiện niêm yết công khai các TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại trụ sở, trên Cổng thông tin điện tử và tại nơi đông người (nhà văn hóa, nhà thờ,...); đa dạng hóa hình thức niêm yết để thuận tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu của cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết các TTHC. Thứ chín, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với với các trường hợp trễ hạn hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Thứ mười, duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử của UBND cấp xã; cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời, nhất là những vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân để thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân tại địa phương.
Việc tăng thứ bậc chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công PAPI sẽ góp phần tạo động lực nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh nói chung và thành phố nói riêng, góp phần xây dựng một nền công vụ vì dân phục vụ và thúc đẩy phát triển bền vững ở Thừa Thiên Huế, là động lực quan trọng sớm xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

  


------------------------------------------------
An Thuận (Phòng Văn hóa & Thông tin TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..