Thông tin điều hành
Thành phố Huế triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày 9 tháng 5 năm 2020.

Ngày 07/5/2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1990/KH-UBND về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn. 

Tại Kế hoạch này, UBND Thành phố yêu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường thuộc thành phố chủ động bám sát các nội dung của Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn liên quan của các bộ, ngành trung ương, Kế hoạch 112/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 30/4/2020 và tình hình thực tế của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện; lưu ý phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, nhấn mạnh việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; các địa phương phải rà soát kỹ để đảm bảo không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện, không để xảy ra trùng lặp đối tượng hưởng nhiều chính sách.
Về công tác truyền thông, UBND Thành phố yêu cầu tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 42/NQ-CP, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch của UBND Thành phố; thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Về đối tượng và nguyên tắc hỗ trợ, việc hỗ trợ phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc quy định tại Mục I, Nghị quyết số 42/NQ-CP, cụ thể: Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch; Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết 42/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.
Ngoài các đối tượng đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, căn cứ tình hình thực tế nếu có các trường hợp khó khăn nhưng không có trong danh mục qui định các đối tượng được hưởng, các địa phương chủ động rà soát danh mục đối tượng gửi về phòng Lao động -Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh xem xét.
Về trình tự thủ tục, hồ sơ, UBND Thành phố yêu cầu thực hiện theo đúng theo đúng quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương có liên quan. Riêng nhóm Lao động không có giao kết hợp đồng, các địa phương triển khai rà soát, tổng hợp danh sách gửi Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.
Thời gian thực hiện theo 02 giai đoạn, trong đó: Giai đoạn 1: Từ ngày 07/5 đến 15/5/2020, hoàn thành danh sách 4 nhóm đối tượng tại Công văn sô 253/LĐTBXH ngày 06/5/2020 của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và giai đoạn 2: Từ ngày 15/5 đến 20/5/2020, hoàn thành danh sách các nhóm đối tượng còn lại trong nhóm Lao động không có giao kết hợp đồng và hoàn thành hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm.
Với phương châm “cứu trợ như cứu hỏa”, việc đẩy nhanh thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm triển khai kịp thời, đảm bảo đúng quy dịnh của pháp luật, giúp người dân sớm được hưởng chính sách hỗ trợ, qua đó giảm bớt một phần khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

  


------------------------------------------------
Ngọc Khứ (Phòng VH&TT TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..