Thông tin điều hành
Thành phố Huế triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn
Ngày 8 tháng 5 năm 2020.

Ngày 29/4/2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1890/KH-UBND về chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn thành phố Huế với tổng kinh phí triển khai là 206.463.400.000 đồng. 

Tại Kế hoạch này, UBND Thành phố đã đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, cụ thể: Đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm 2018, trong đó tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông trước và trong năm học 2019-2020.
Về đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, UBND Thành phố yêu cầu căn cứ vào hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của mỗi cấp học theo chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viênở từng cấp học, lớp học, môn học theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng, bổ nhiệm đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố. Đồng thời, lựa chọn đội ngũ giáo viêncó năng lực của mỗi môn học ở từng cấp học cử đi bồi dưỡng, làm nòng cốt trong việc bồi dưỡng đại trà cho giáo viên toàn thành phố theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo uy tín để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn trình độ đào tạo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019; đảm bảo 100% giáo viên được bồi dưỡng, trước khi giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông.
Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên dạy chương trình giáo dục phổ thông trước thời điểm triển khai áp dụng ở từng lớp theo lộ trình, cụ thể: Trước tháng 7/2020 sẽ triển khai đối với cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 1; trước tháng 7/2021 triển khai đối với cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 2, lớp 6; trước tháng 7/2022 triển khai đối với cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 3, lớp 7; trước tháng 7/2023 triển khai đối với cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 4, lớp 8 và trước tháng 7/2024 triển khai đối với cán bộ quản lý và giáo viên dạy lớp 5, lớp 9.
Thông qua việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông nhằm đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..