Thông tin điều hành
Thành phố Huế phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020
Ngày 13 tháng 2 năm 2020.

Thực hin ch đ Năm an toàn giao thông “Đã ung rượu, bia - không lái xe”, ngày 10/02/2020, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoch s 474/KH-UBND trin khai phát đng phong trào thi đua bảo đm trt t, an toàn giao thông năm 2020. 

Thời gian phát đng phong trào thi đua đến hết ngày 31/12/2020. Nội dung phát động thi đua là tiếp tc quán trit sâu sc đường li, chính sách ca Đng, pháp lut ca Nhà nước v công tác đảm bảo an toàn giao thông; nâng cao hiệu lc, hiu qu qun lý Nhà nước trong lĩnh vc bo đm trt t, an toàn giao thông; đổi mi và nâng cao hiu qu công tác tuyên truyn, ph biến giáo dc pháp lut v trt tan toàn giao thông đến mi thành phn đ người dân biết và chp hành các quy đnh khi tham gia giao thông. Đồng thi, đy mnh công tác thanh tra, tun tra kim soát và x lý vi phm trt tan toàn giao thông đường b, đường st, đường thy ni đa; tp trung x lý các vi phm v hành lang an toàn giao thông; vi phạm quy đnh v điu kin kinh doanh vn ti, an toàn k thut phương tin, bo đm an toàn giao thông của kết cu h tng giao thông, các hành vi vi phm ca người tham gia giao thông có nguy cơ dn đến tai nạn giao thông cao…
Tại Kế hoạch này, UBND Thành phố đã đưa ra ch tiêu thc hin, trong đó phn đu giảm tai nn giao thông c 3 tiêu chí t 5-10% so vi năm 2019; 100% cán bộ, công chc, viên chc, người lao đng trong cơ quan, đơn v được ph biến, quán trit các văn bn ca Trung ương, UBND Tỉnh và UBND thành phố Huế về trt tan toàn giao thông; 100% học sinh Trung hc cơ sở trên địa bàn ký cam kết chp hành nghiêm túc quy đnh v trt tan toàn giao thông. Bên cạnh đó, UBND Thành ph giao trách nhim cho UBND 27 phường t chc thc hin công tác tuyên truyn ph biến giáo dc v trt tan toàn giao thông, tổ chc cho các hộ gia đình, cá nhân ký cam kết chp hành tt mi quy đnh v trt tan toàn giao thông, đồng thi UBND mỗi phường xây dựng 01 mô hình đim v t dân phan toàn giao thông, tuyến ph xanh - sạch - đẹp - an toàn kiểu mu.
Để đt được các ch tiêu nêu trên, UBND Thành phố yêu cu phong trào thi đua phải được phát đng và trin khai sâu rng, thu hút đông đo cán b, công chc, viên chc, người tham gia công tác đảm bo trt tan toàn giao thông hưởng ng. Nội dung, hình thc, phương thc, bin pháp phát đng, t chc thc hin phong trào thi đua thc cht, hiu qu, phù hp vi mô hình, chc năng, nhim v và điu kin c th ca đơn v và bám sát chủ đ“ Đã uống rượu, bia - không lái xe”. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, gn vi kết qu thc hin phong trào thi đua, bo đm kp thi chính xác, công khai, công bng nhm đng viên tinh thn cùng vi khuyến khích bng lợi ích vật cht, to đng lc tp th, cá nhân phn đu hoàn thành xut sc nhim v được giao.
Việc phát đng phong trào thi đua nhm to đng lc mnh m trong hot đng bo đm trt t, an toàn giao thông trên các lĩnh vc đường b, đường st, đường thy nội đa, góp phần kéo giảm giảm tai nn giao thông, không để xy ra giao thông đặc bit nghiêm trng, đng thi qua đó phát huy tính chủ đng, tích cc, sáng to ca các tp th, cá nhân, thông qua phong trào thi đua, to đng lc cho toàn th cán b, công chức, viên chc, người tham gia công tác đm bo trt tự an toàn giao thông tại các cơ quan, đơn v.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..