Thông tin điều hành
Thành phố Huế tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn
Ngày 11 tháng 1 năm 2020.

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống ma túy, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, ngày 30/12/2019, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 5299/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. 

Tại Kế hoạch này, UBND Thành phố đã đề ra các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể cấp Thành phố và Chủ tịch UBND các phường tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Thành phố về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo toàn xã hội nhất là thanh thiếu niên về hiểm họa ma túy; thường xuyên cập nhật và phổ biến tác hại của ma túy, cách nhận biết ma túy mới, ma túy tổng hợp, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; tích cực đấu tranh với các hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ, chứa chấp sử dụng trên địa bàn Thành phố, không để phát sinh tình hình phức tạp, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.
Trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ được đề ra, UBND Thành phố đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt, chủ trì, phối hợp với lực lượng liên quan trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; gắn công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy với thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 cùng các chương trình phòng, chống ma túy của chính phủ.
Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy; giải quyết cơ bản nguy cơ phát sinh điểm, tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo hướng hiệu quả, bền vững, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra, góp phần xây dựng và phát triển con người toàn diện, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

  


------------------------------------------------
Hoàng Truyền (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..