Thông tin điều hành
Thành phố Huế triển khai mô hình “xếp hàng đón con” trước cổng các Trường học trên địa bàn
Ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Ngày 27/12/2019, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 5265/UBND-GT triển khai mô hình “xếp hàng đón con” nhằm góp phn đm bo an toàn giao thông, xây dựng hình nh đp trong vic chung tay bo đm trt t an toàn giao thông các khu vc trường hc trong gi cao đim. 

UBND Thành phố yêu cu Phòng Giáo dc và Đào to Thành phố chủ đng phi hp vi UBND các phường tăng cường công tác đm bo trật t đô thị, an toàn giao thông tại khu vc cng tường hc (đc bit vào thi gian cao đim khi ph huynh đưa, đón hc sinh). Ngoài ra, tổ chc ph biến, hướng dn cho các ph huynh trong vic chp hành Luật Giao thông đường bộ, trong đó chú trọng đến vic hướng dn ph huynh đậu đ xe đúng nơi quy đnh (u ý: Đi vi loi xe 02 bánh phi thc hin đu, đ xe trên va hè vi đu xe quay ra ngoài, xếp hàng ngăn nắp; tuyệt đi không được dng, đ xe trên lòng đường đ đưa, đón hc sinh). Đồng thi, đưa tiêu chí về công tác đm bảo trật t đô th, an toàn giao thông trước cng trường hc đ xét thi đua hng năm đi vi các đơn v.
Để mô hình được trin khai hiu qu và lan ta rng rãi, Công an Thành phố được UBND Thành ph yêu cu xây dựng phương án, kế hoch đ ch trì phi hợp với UBND phường kim tra, x lý tình hình trật t đô th, an toàn giao thông trước cng các trường hc; Thành đoàn Huế chỉ đo Hi đng Đi phát đng phong trào thi đua v thc hin nếp sng văn minh đô th, văn hóa giao thông trước cng trường hc trong các Liên đi trường hc trên đa bàn thành phố Huế; phối hp vi Phòng Giáo dc và Đào to tiếp tc đy mnh phong trào “Hc sinh vi an toàn giao thông” và “Cng trường an toàn giao thông” trong đoàn viên, đi viên và hc sinh các trường tiểu hc, trường trung học cơ s trc thuc.
Cũng tại Công văn này, UBND Thành ph giao trách nhim cho UBND 27 phường phân công lực lượng phi hp vi Công an thành ph Huế đ kim tra, x lý tình hình trật t đô th, an toàn giao thông trước cng các trường học, đồng thi h tr lc lượng cho các trường hc hướng dn, vn đng các h gia đình cá nhân trên đa bàn thc hin vic đu, đ xe trước cng các trường hc khi đưa, đón hc sinh.
Trước tình trng ùn tc giao thông ti các cng trường vào gi tan hc, việc trin khai mô hình “xếp hàng đón con” là một trong nhng gii pháp hay nhm góp phn đm bo trt t an toàn giao thông trước cng trường vào gi cao đim, đng thi giáo dc ý thc hình thành văn hóa giao thông cho các em hc sinh. Hy vọng rằng cách làm này sẽđược các bc ph huynh hưởng ng và trin khai hiu qu, tạo nên nhng cng trường an toàn, góp phn hn chế nhng nguy cơ v tai nn và va chm giao thông có th xy ra.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..