Thông tin điều hành
Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Ngày 30 tháng 12 năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa ký ban hành Chỉ thị số 24 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với những nội dung sau: 

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và quyết định thành công việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; là năm Đại hội Đảng bộ các cấp nên nhiệm vụ là rất nặng nề. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầuThủ trưởng các địa phương, sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, trong đó tập trung thực hiện tốt 04 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương; Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế; Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ.
Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu PCI của tỉnh nằm trong top 20 cả nước thuộc vào “Nhóm tốt” hoặc nhóm trên của “Nhóm khá”; Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp ở các cấp, các ngành trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2020 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) trên địa bàn.

  


------------------------------------------------
Thái Hùng (Đài Truyền thanh Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..