Thông tin điều hành
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn thành phố Huế
Ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Ngày 17/12/2019, UBND thành phố Huế đã ban hành Báo cáo số 220/BC-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn thành phố Huế. 

Trong năm 2019, UBND thành phố Huế đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, ban ngành, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường thuộc thành phố Huế thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thông qua việc ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 07/01/2019 về việc triển khai Chương trình Chính quyền điện tử thành phố Huế và ban hành Quyết định số 5313/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 về Quy định bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công nghệ thông tin, UBND Thành phố đầu tư một số trang thiết bị tin học và nâng cấp hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo đủ điều kiện vận hành các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử, bao gồm: Cổng thông tin điện tử thành phố Huế, hệ thống trang thông tin điện tử các phường; hoàn chỉnh hệ thống mạng diện rộng WAN, kết nối thông suốt mạng số liệu dùng chung CPNet từ thành phố đến các phường và một số phần mềm ứng dụng giúp quản lý, điều hành công việc để phục vụ người dân.
Bên cạnh đó, Thành phố đã triển khai vận hành hệ thống camera giám sát trật tự đô thị, giám sát nhận dạng biển số xe, nhận dạng mặt người, phân tích lưu lượng giao thông. Thành phố có 42 camera được kết nối vào hệ thống Trung tâm Giám sát đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế; thực hiện 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố được giải quyết tại Trung tâm Hành chính công thành phố Huế. Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo quy định, đảm bảo thực hiện 100% việc số hóa trên môi trường mạng. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng hệ thống thư điện tử để gửi nhận thông tin dưới dạng thư tín qua hệ thống mạng giữa các cơ quan nhà nước, các cá nhân, tổ chức và thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Huế.
Đối với lĩnh vực du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin đã được vào thực tế hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch bằng hình thức đăng ký khách lưu trú tại nhà qua mạng Internet, đặt phòng online, quảng bá sản phẩm du lịch qua các trang mạng xã hội… Kết quả, trong năm 2019, ước đạt 2,9 triệu lượt khách, tăng 11,5% so với năm 2018, khách lưu trú ước đạt 2.02 triệu lượt khách, tăng 5,4% so với năm 2018; doanh thu du lịch năm 2019 ước đạt 3.190 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành và địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện một số chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông. Kinh tế số được hình thành, phát triển nhanh, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế, xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN về quy mô nền kinh tế kỹ thuật số.

  


------------------------------------------------
An Thuận (Phòng Văn hóa & Thông tin TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..