Thông tin điều hành
Thành phố Huế tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp Quốc
Ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Ngày 20/11/2019, UBND thành phố Huế ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND chỉ đạo tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp Quốc trên địa bàn thành phố Huế. 

Tại Chỉ thị này, UBND Thành phố đã đưa ra 02 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện.
Nhiệm vụ thứ nhất là tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về quyền dân sự và chính trị: Về nội dung này, UBND Thành phố giao trách nhiệm cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các phường xây dựng các biện pháp bảo đảm nguồn lực thực hiện các Kế hoạch, chương trình hành động quốc gia để xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử với phụ nữ và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó lưu ý nhóm người khuyết tật, trẻ em, dân tộc thiểu số, cộng đồng người đồng tính – song tính – chuyển giới – liên giới, người nhiễm HIV/AIDS; Thanh tra Thành phố được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp nhận khiếu nại, tố cáo theo hướng thuận tiện, an toàn và tăng tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vi phạm quyền dân sự và chính trị của các cá nhân để đảm bảo tốt hơn quyền khiếu nại, tố cáo; Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành các quyên dân sự và chính trị trong hoạt động tố tụng hình sự, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác điều tra đối với cá tội phạm xâm phạm quyền dân sự, chính trị; tăng cường bảo đảm quyền của người bị tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự.
Nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và đào tạo. UBND Thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh Thành phố và các đơn vị liên quan tuyên truyền các quy định của Công ước ICCPR; những thành tựu pháp luật và báo cáo quốc gia thực thi Công ước ICCPR lần thứ ba của Việt Nam nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố.
Việc ban hành Chỉ thị nhằm xác định rõ nội dung công việc và lộ trình thực hiện nhiệm vụ trong triển khai các quy định của Công ước ICCPR và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc thuộc thẩm quyền của địa phương, góp phần nâng cao sự hưởng thụ của người dân về các quyền dân sự và chính trị phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội; bảo đảm các yêu cầu đối ngoại, đối nội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả toàn diện và đồng bộ.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VH&TT TP Huế)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..