Thông tin điều hành
Thành phố Huế: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn
Ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Để ch động trong công tác phòng, chng bnh st xut huyết, ngày 17/10/2019, UBND thành ph Huế đã có Công văn s 4038/UBND-YT yêu cu các cơ quan, đơn v liên quan và UBND 27 phường tiếp tc tăng cường công tác phòng, chng bnh st xut huyết trên địa bàn Thành ph. 

Theo đó, UBND Thành ph yêu cu Phòng Y tế và Trung tâm Y tế Thành ph tiếp tc phi hp UBND các phường t chc trin khai quyết lit, có hiu qu các chiến dch v sinh môi trường dit b gy, phun hóa cht dit mui truyn bnh; chđạo h thng y tế t thành phđến cơ s tăng cường giám sát phát hin sm ca bnh để kp thi trin khai các bin pháp phòng chng dch, đồng thi đảm bo đủ cơ s thuc, phương tin điu tr, nhân lc và giường bnh để kp thi tiếp nhn điu tr sm bnh nhân hn chế ti đa t vong do st xut huyết.
Phòng Giáo dc vàĐào to Thành ph chđạo các trường hc tăng cường truyn thông các bin pháp phòng chng bnh st xut huyết cho giáo viên, ph huynh và hc sinh. Khi phát hin có trường hp mc bnh cn thông báo ngay cho các cơ s y tếđể phi hp x lý kp thi. Bên cnh đó, t chc các đợt tng v sinh môi trường ti các trường hc, nhc nh hc sinh tham gia thc hành dit b gy ti gia đình và tng v sinh ti t dân ph qua phát động ca chính quyn địa phương.
Cũng ti Công văn này, UBND Thành ph yêu cu UBND các phường duy trì thường xuyên, hàng tun công tác thau vét b gy, v sinh môi trường gn vi Phong trào ch nht xanh ti phường. Cùng vi đó, huy động các ban, ngành, đoàn th và đôn đốc người dân phi hp vi ngành y tế t chc trin khai quyết lit, hiu qu các chiến dch dit b gy, phun hóa cht dit mui truyn bnh. Đồng thi, tiếp tc tăng cường công tác thông tin, giáo dc, truyn thông nhm nâng cao nhn thc ca cng đồng v các bin pháp phòng, chng st xut huyết để người dân tích cc, chđộng tham gia hot động phòng, chng st xut huyết.
Theo s liu thng kê, tình hình st xut huyết trên địa bàn thành ph Huế vn tiếp tc tăng cao, tp trung ti mt s phường như Hương Sơ: 44 ca, Trường An: 33 ca, Hương Long: 32 ca, An Hòa: 29 ca, An Cu: 26 ca, Thy Xuân: 26 ca Trước tình hình dch st xut huyết ti thành ph Huếđang din biến phc tp, thi tiết đang chuyn sang nóng m rt thun li cho vic sinh n ca b gy, làm bùng phát dch st xut huyết. Vic tăng cường công tác phòng, chng bnh st xut huyết nhm khoanh vùng dch kp thi, khng chế dch không để bùng phát, lan rng và kéo dài, góp phn bo v và chăm sóc sc khe nhân dân trên địa bàn Thành ph.

  


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng VHTT TP)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..