Thông tin điều hành
Thành phố Huế tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt qua địa bàn
Ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Ngày 15/10/2019, UBND thành ph Huế đã có Công văn s 4002/UBND-GT ch đạo tăng cường các gii pháp bo đảm an toàn giao thông đường st qua địa bàn Thành ph. 

Để tăng cường công tác đảm bo an toàn giao thông đường st trên địa bàn, UBND Thành ph yêu cu các cơ quan, ban ngành, đoàn th và UBND 27 phường căn c Lut Đường st s 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017 và Nghđịnh s 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2019 quy định chi tiết thi hành mt sđiu ca Lut Đường st và các Thông tư, hướng dn có liên quan để t chc, thc hin công tác tuyên truyn theo thm quyn, chc năng, nhim v ca đơn vđến các cán b, công chc, viên chc và nhân viên
Công an Thành phđược UBND Thành ph yêu cu t chc trin khai, thc hin các gii pháp đảm bo trt t, an toàn giao thông, hn chế ùn tc giao thông ti các tuyến đường b giao ct vi đường st trên địa bàn Thành ph, đồng thi chđộng tham mưu UBND Thành ph phương án phân lung cm ô tô ti trng 5 tn lưu thông trên Quc l 49 (đon t giao l An Dương Vương - Ng Bình đến giao l Nguyn Khoa Chiêm Ng Bình) trong các gi cao đim hàng ngày để khc phc tình trng ùn tc giao thông 2 đầu đường ngang.
Đối vi các phường có tuyến đường st ngang qua như: An Hòa, Phú Thun, Phường Đúc, Trường An, Phước Vĩnh, An Cu và An Tây, UBND Thành ph yêu cu tăng cường công tác kim tra, x lý các công trình xây dng vi phm, ln chiếm hành lang an toàn đường st theo quy định; t chc các đợt ra quân để vn động, thc hin tháo d, di chuyn toàn b các vt dng nm trong dãi đất thuc phm vi hành lang an toàn đường st. Bên cnh đó, xây dng kế hoch (có th kết hp vi Đềán Ngày Ch nht xanh) để trin khai thc hin công tác v sinh, phát quang các loi cây bi... làm che khut tm nhìn giao thông ti các v tríđường b giao ct vi đường st. Đồng thi, phi hp vi doanh nghip kinh doanh kết cu h tng đường st để xây dng phương án, kế hoch t chc trin khai công tác phòng nga, ngăn chn và x lý kp thi hành vi xâm phm kết cu h tng đường st và an toàn giao thông đường st trên địa bàn…
Có th thy, tai nn giao thông đường st nguyên nhân ch yếu là do người tham gia giao thông ý thc chp hành pháp lut còn kém, thiếu chúý quan sát, đặc bit còn tn ti nhiu tuyến đường ngang dân sinh t m. Vic tăng cường các gii pháp đảm bo an toàn giao thông đường st nhm kp thi chn chnh, lp li trt t k cương trong vic gi gìn hành lang an toàn giao thông đường st trên địa bàn, góp phn gim thiu tai nn giao thông và ùn tc giao thông xy ra.

  


------------------------------------------------
Ngọc Khứ (Phòng Văn hóa & Thông tin)


Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..