LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Cả năm Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/01/2019 Đ/c Nguyễn Đăng Thạnh Phó Chủ tịch TT UBND TP Số 01 Lê Viết Lượng - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế
30/01/2019 Đ/c Châu Văn Lộc Phó Chủ tịch UBND TP Số 01 Lê Viết Lượng - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/02/2019 Đ/c Trần Song Phó Chủ tịch UBND TP Số 01 Lê Viết Lượng - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế
28/02/2019 Đ/c Nguyễn Văn Thành Chủ tịch UBND TP Số 01 Lê Viết Lượng - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/03/2019 Đ/c Trần Song Phó Chủ tịch UBND TP Số 01 Lê Viết Lượng - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế
29/03/2019 Đ/c Nguyễn Đăng Thạnh Phó Chủ tịch TT UBND TP Số 01 Lê Viết Lượng - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/04/2019 Đ/c Châu Văn Lộc Phó Chủ tịch UBND TP Số 01 Lê Viết Lượng - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế
26/04/2019 Đ/c Nguyễn Văn Thành Chủ tịch UBND TP Số 01 Lê Viết Lượng - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/05/2019 Đ/c Nguyễn Đăng Thạnh Phó Chủ tịch TT UBND TP Số 01 Lê Viết Lượng - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế
30/05/2019 Đ/c Trần Song Phó Chủ tịch UBND TP Số 01 Lê Viết Lượng - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
14/06/2019 Đ/c Nguyễn Văn Thành Chủ tịch UBND TP Số 01 Lê Viết Lượng - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế
28/06/2019 Đ/c Châu Văn Lộc Phó Chủ tịch UBND TP Số 01 Lê Viết Lượng - Phường Xuân Phú - Thành phố Huế
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/07/2019 Đ/c Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch TT UBND TP 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú - TP Huế
30/07/2019 Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND TP 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú - TP Huế
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/08/2019 Đ/c Châu Văn Lộc - Phó Chủ tịch UBND TP 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú - TP Huế
30/08/2019 Đ/c Trần Song - Phó Chủ tịch UBND TP 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú - TP Huế
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
13/09/2019 Đ/c Châu Văn Lộc - Phó Chủ tịch UBND TP 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú - TP Huế
30/09/2019 Đ/c Trần Song - Phó Chủ tịch UBND TP 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú - TP Huế
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/10/2019 Đ/c Châu Văn Lộc - Phó Chủ tịch UBND TP 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú - TP Huế
30/10/2019 Đ/c Trần Song - Phó Chủ tịch UBND TP 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú - TP Huế
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
15/11/2019 Đ/c Châu Văn Lộc - Phó Chủ tịch UBND TP 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú - TP Huế
29/11/2019 Đ/c Trần Song - Phó Chủ tịch UBND TP 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú - TP Huế
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
13/12/2019 Đ/c Châu Văn Lộc - Phó Chủ tịch UBND TP 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú - TP Huế
30/12/2019 Đ/c Trần Song - Phó Chủ tịch UBND TP 01 Lê Viết Lượng - phường Xuân Phú - TP Huế
Đ/c Hoàng Hải Minh - Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhận mẫu tượng “Người đàn ông cúi chào” của thành phố Namyangju, Hàn Quốc trao tặng thành phố Huế..