Thành phố Huế >> Các Phòng chuyên môn
 
Phòng Giáo dục và Đào tạo

Mail: giaoduc.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Phan Nam

Trưởng phòng

 

2

Lâm Thủy

Phó Trưởng phòng

 

3

Phạm Văn Hòa

Phó Trưởng phòng

 

4

Hồ Thị Ngọc Như

Phó Trưởng phòng

 

 

Văn phòng HĐND và UBND TP Huế

 Mail: thanhpho@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Trương Đình Hạnh

Chánh Văn phòng

tdhanh.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Thái Bảo Quốc

Phó CVP

tbquoc.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Phạm Thị Tú Nga

Phó CVP

pttnga.tphue@thuathienhue.gov.vn

4

Bùi Ngọc Chánh Phó CVP bnchanh.tphue@@thuathienhue.gov.vn
5 Hoàng Văn Quang Phó CVP hvquang.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Mail: tnmt.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Hoàng Khánh Huy

Trưởng phòng

 hkhuy.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Trần Đình Sơn

Phó trưởng phòng

 tdson.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Hoàng Thị Lan Phương

Phó trưởng phòng  htlphuong.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

     

 

 

 

 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Mail: vhtt.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Đăng Thắng

Trưởng phòng

 ndthang.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Trần Văn Tiển

Phó trưởng phòng

 tvtien.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Ngô Tài Hoàng

Phó trưởng phòng

 nthoang.tphue@thuathienhue.gov.vn

Phòng Kinh tế

Mail: kte.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Đồng Sĩ  Toàn

Trưởng phòng

dstoan.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Trị

Phó Trưởng phòng

nttri.ubndtp@thuathienhue.gov.vn

 3 

Đặng Minh Tuấn

Phó Trưởng phòng  dmtuan.ubnd@thuathienhue.gov.vn
Phòng Lao động Thương binh & Xã hội

Mail: ldtbxh.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Dương Xuân Mân

Trưởng phòng

dxman.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Ngô Vui

Phó Trưởng phòng

nvui.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Lê Trần Việt Sơn

Phó Trưởng phòng

 

 

Phòng Tư pháp

Mail: tuphap.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thế Toại

Trưởng phòng

 nttoai.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Phan Văn Sỹ

Phó Trưởng phòng

  pvsy.tphue@thuathienhue.gov.vn

Phòng Thanh tra

Mail: thanhtra.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Đình Tuấn

Chánh thanh tra

 ndtuan.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Hoàng Văn Quang

Phó Chánh thanh tra

 hvquang.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Hồ Đắc Thiện

Phó Chánh thanh tra

 hdthien.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

Phòng Y tế

Mail: phongyte.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Lê Văn Quang

Trưởng phòng

lvquang.tphue@thuathienhue.gov.vn

Phòng Tài chính Kế hoạch

Mail: tckh.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Trần Song

Trưởng phòng

 tsong.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Hoàng Vân

Phó Trưởng phòng

hvan.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Quang

Phó Trưởng phòng

 

4

Hà Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng

htxuan.tphue@thuathienhue.gov.vn

5

Nguyễn Mạnh Cường

Phó Trưởng phòng

nmcuong.tphue@thuathienhue.gov.vn

Phòng Quản lý Đô thị

Mail: qldt.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Việt Bằng

Trưởng phòng

nvbang.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Nguyễn Mậu Thương

Phó Trưởng phòng

nmthuong.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Phan Trọng Nghĩa

Phó Trưởng phòng

ptnghia.tphue@thuathienhue.gov.vn

       

 

Phòng Nội vụ

Mail: noivu.tphue@thuathienhue.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Ngô Thanh Hoa

Trưởng phòng

 nthoa.tphue@thuathienhue.gov.vn

2

Lê Mộng Thoại

Phó Trưởng phòng

lmthoai.tphue@thuathienhue.gov.vn

3

Vĩnh Cẩm

Phó Trưởng phòng

vcam.tphue@thuathienhue.gov.vn

4 Trần Thị Hoàng Anh Phó Trưởng phòng vtthanh.tphue@thuathienhue.gov.vn

 

Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.