Văn bản điều hành >> Nghị quyết

STTTên văn bảnNgày ban hànhKý hiệu VBNgười kýTập tin
1 Về dự toán ngân sách năm 2019 04/01/2019 HUỳnh Cư - Chủ tịch HĐND Thành phố
2 Về danh mục và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 04/01/2019 HUỳnh Cư - Chủ tịch HĐND Thành phố
3 Thông qua Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 và các vấn đề còn tồn đọng tại kỳ họp thứ 3, 4, 5 HĐND Thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2016-2021. 04/01/2019 HUỳnh Cư - Chủ tịch HĐND Thành phố
4 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 04/01/2019 HUỳnh Cư - Chủ tịch HĐND Thành phố
5 Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015 12/08/2016 17/NQ-HĐND Huỳnh Cư - CT HĐND TP Huế
6 Về việc thông qua Quy định về đốt và rải vàng mã trên địa bàn thành phố Huế. 12/08/2016 16/2016/NQ-HĐND Huỳnh Cư - CT HDND TP Huế
7 Nghị quyết phiên họp BĐ D HĐQT NH CSXH quý II năm 2016 27/07/2016 2209/NQ-BĐD Nguyễn Đăng Thạnh
8 Về việc thành lập Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và cử Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 08/07/2016 15 /NQ-TT.HĐND Trương Quang Trung - PCT HĐND TP Huế
9 Về việc phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban pháp chế HĐND thành phố Huế khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 27/06/2016 13/NQ-HĐND Huỳnh Cư - CT HĐND TP Huế
10 Nghị quyết phiên họp Ban đại diện Ngân hàng CSXH quý I/2016 22/04/2016 1121/NQ-BĐD Nguyễn Đăng Thạnh
11 Nghị quyết số: 09/2014/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 24/12/2014 Nguyễn Kim Dũng
12 Nghị quyết 12 /2014/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu 24/12/2014 Nguyễn Kim Dũng
13 NQ 04/2014/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách phường năm 2014 15/07/2014 Nguyễn Kim Dũng
14 NQ 03/2014/NQ-HĐND Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2013 15/07/2014 Nguyễn Kim Dũng
15 Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014 15/07/2014 Nguyễn Kim Dũng
16 NQ 01/NQ-HĐND Về việc đề nghị thành lập thành phố trực thuộc Trung ương 25/06/2014 Nguyễn Kim Dũng
17 NQ số: 15/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011-2016 18/12/2013 Nguyễn Kim Dũng
18 NQ số: 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ban KT-XH Hội đồng nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011-2016 18/12/2013 Nguyễn Kim Dũng
19 NQ số: 12/2013/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2011-2016 18/12/2013 Nguyễn Kim Dũng
20 NQ số: 13/2013/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ban KT-XH Hội đồng nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2011-2016 18/12/2013 Nguyễn Kim Dũng
21 NQ:11/2013/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2011-2016 18/12/2013 Nguyễn Kim Dũng
22 NQ 10/2013/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2011-2016 18/12/2013 Nguyễn Kim Dũng
23 NQ: 09/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014 18/12/2013 Nguyễn Kim Dũng
24 NQ: 08/2013/HĐND Về dự toán ngân sách năm 2014 18/12/2013 Nguyễn Kim Dũng
25 NQ 07 /2013/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 18/12/2013 Nguyễn Kim Dũng
26 NQ 06/2013/NQ-HĐND Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 21/10/2013 Nguyễn Kim Dũng
27 NQ 05/NQ-HĐND Về việc thông qua đồ án quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế 21/10/2013 Nguyễn Kim Dũng
28 NQ: 04/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu 21/10/2013 Nguyễn Kim Dũng
29 Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2012 31/07/2013 Nguyễn Kim Dũng -Chủ tịch HĐND TP
30 NQ Số: 01/2013/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013 31/07/2013 Nguyễn Kim Dũng - Chủ tịch HĐND TP
Trang [1] 2 3  

Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh và Trưởng đại diện tổ chức KOICA Han Deog Cho ký Biên bản ghi nhớ về tài trợ kinh phí cho Huế.