Thành phố Huế triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
04/04/2021 3:30:13 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 02/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1922/KH-UBND về thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.
   Kế hoạch đã đưa ra chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2021, cụ thể: Giảm 5% tần suất tai nạn lao động, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng chết người, đảm bảo 100% vụ tai nạn lao động xảy ra được điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật; tăng 5% số cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tăng 5% số người lao động được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; phấn đấu 80% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động; người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, bộ phận y tế, an toàn vệ sinh viên trong doanh nghiệp; cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; phấn đấu có 30 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả cải thiện điều kiện lao động và áp dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.
   Để đạt được chỉ tiêu nêu trên, UBND Thành phố đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật an toàn vệ sinh lao động, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, UBND Tỉnh, UBND Thành phố về đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động; triển khai tốt các lớp tập huấn, huấn luyện mẫu về an toàn vệ sinh lao động cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho tất cả các nhóm đối tượng theo quy định.
   Bên cạnh đó, các ngành, địa phương chỉ đạo doanh nghiệp trong phạm vi quản lý xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ gắn với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó chú trọng củng cố tổ chức bộ máy làm công tác an toàn vệ sinh lao động, y tế cơ sở, mạng lưới an toàn vệ sinh, xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đủ về số lượng, mạnh về năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra, tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động trong đó chú trọng các ngành nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...
   Xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh sẽ giúp cho người lao động yên tâm làm việc, lao động sản xuất hiệu quả. Việc triển khai Chương trình an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động, người lao động, qua đó đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho người lao động, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố cháy nổ làm thiệt hại về người và tài sản, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch 1922 ()
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>