Thành phố Huế: Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2021 (Kế hoạch 1166)
03/03/2021 7:09:11 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 03/3/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1166/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021.
   Kế hoạch đã đưa ra các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021, cụ thể: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,1% (giảm từ 1,36% xuống còn 1,26%); đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm trong khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế nhận được các chính sách hỗ trợ khi di dời, giải tỏa; đến cuối năm 2021, không còn các hộ có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định; đảm bảo 100% người thuộc hộ nghèo, phấn đấu 100% người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định; 100% học sinh thuộc hộ nghèo được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách khác về giáo dục theo quy định; đảm bảo 100% hộ nghèo, người nghèo có nhu cầu trợ giúp pháp lý, được trợ giúp miễn phí, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo; đảm bảo 100% lao động thuộc hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận các chính sách hỗ trợ liên quan đến dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động và 100% cán bộ, công chức Lao động -Thương binh & Xã hội, cán bộ làm công tác giảm nghèo các phường, tổ trưởng dân phố và cán bộ đoàn thể được tập huấn về kiến thức, kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo.
   Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, Kế hoạch đã đưa ra 04 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: Phối hợp tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong năm 2021 theo sự phân công của Tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, mở rộng và tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia của người dân về các hoạt động của Chương trình từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện bảo đảm tính công khai, minh bạch và tính trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện chương trình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy quyền giám sát của người dân, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung như tín dụng ưu đãi; dạy nghề, tạo việc làm; hỗ trợ về giáo dục và đào tạo; hỗ trợ về y tế; hỗ trợ về nhà ở; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin và các chính sách an sinh xã hội khác… theo đúng quy định hiện hành.
   Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>