Thành phố Huế: Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ V, năm 2021 (tháng 5)
08/04/2021 4:59:48 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 8/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 2062 tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ V, năm 2021. Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ V, năm 2021 được tổ chức từ 01/5/2021 – 31/5/2021 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.
   1. Hoạt động trước và trong Tháng hành động:
- Hướng dẫn triển khai công tác ATVSLĐ và kế hoạch tổ chức Tháng hành động lần thứ V, năm 2021.
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác ATVSLĐ, các hoạt động của Tháng hành động, các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và cảnh báo phòng ngừa tai nạn lao động. Phối hợp cấp phát các sổ tay, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tới doanh nghiệp, người lao động.
- Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố. - Tham gia và phối hợp tổ chức đối thoại chính sách và các hoạt động khác theo Kế hoạch của Tỉnh nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước để thúc đẩy việc cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ.
   2. Các hoạt động triển khai sau Tháng hành động:
- Tổng hợp số liệu, tình hình hoạt động và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động ATVSLĐ lần thứ V.
- Tiếp tục các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ để tạo ý thức, nề nếp và thói quen tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động.
- Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; giám sát các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có biện pháp phối hợp khắc phục các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động.
   3. Mục đích:
Thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp; nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
   4. Yêu cầu:
Tổ chức các hoạt động phong phú, có hiệu quả và phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất; huy động sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp , cơ sở lao động và người lao động.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch 2062 ()
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>