Thành phố Huế: Kế hoạch Hoạt động Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ Phụ nữ thành phố Huế năm 2021
08/04/2021 4:57:06 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 8/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch 2063 về Hoạt động Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ Phụ nữ thành phố Huế năm 2021. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ và mọi tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực trên cơ sở giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện để nam giới và nữ giới tham gia và thụ hưởng bình đẳng trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
   1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định giai đoạn của trung ương
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 phù hợp với thực tiễn của cơ quan, địa phương; bố trí kinh phí thực hiện, cử cán bộ tham dự tập huấn, phối hợp liên ngành trong thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ liên quan.
   2. Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ:
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt truyền thông thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các cơ quan dân cử trên hệ thống truyền thanh các phường, thành phố, trang thông tin điện tử Thành phố. Đa dạng hóa hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới như: giao lưu văn nghệ-thể thao, sự kiện đường phố, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…
- Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho cán bộ nữ tiềm năng, nữ ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tăng cường tuyên truyền các mô hình tại cộng đồng như: mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới và các mô hình liên quan khác đang triển khai bởi các cơ quan, đoàn thể tại địa phương để người dân biết, tham gia và sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.
   3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới:
- Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nhằm tăng hiệu quả thực hiện công tác bình đẳng giới.
- Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới, kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ ở cơ sở và người dân; tập huấn kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ làm công tác pháp chế và xây dựng chính sách pháp luật.
   4. Chỉ đạo thúc đẩy bình đẳng giới ở những địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao bất bình đẳng giới.
- Tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình: “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; “Thí điểm về dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới”; “Xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo các nguyên tắc bình đẳng giới”; “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng”. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bố trí kinh phí trong dự toán hàng năm để duy trì, mở rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới.
   5. Cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
- Các đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo vệ khẩn cấp các trường hợp nạn nhân liên quan đến bạo lực giới.
- Bảo đảm sự an toàn, tiếp nhận, bố trí nơi ăn ở, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới theo quy định; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng.
   6. Tổ chức Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11 đến 15/12 (Tháng hành động).
- Xây dựng kế hoạch, nội dung, thông điệp, chủ đề cho Tháng hành động theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với văn hóa và nhóm đối tượng nhằm đạt hiệu quả cao.
- Huy động đông đảo sự tham gia trực tiếp của các cơ quan, địa phương, cơ quan thông tin đại chúng và mọi tầng lớp nhân dân để tạo hiệu ứng lan tỏa trong tuyên truyền từ cấp tỉnh đến cơ sở.
   7. Tăng cường hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ
- Chú trọng công tác phối hợp liên ngành trong: Tham mưu các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; kiểm tra tình hình triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo định kỳ và đột xuất các nội dung liên quan theo yêu cầu của tỉnh.
- Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được đề ra theo kế hoạch.
- Kịp thời kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, các ngành khi có sự thay đổi nhân sự; Họp định kỳ hoặc đột xuất khi cần ý kiến của tập thể Ban về một hoặc nhiều hoạt động quan trọng.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch 2063 ()
Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>