Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Huế năm 2021
25/02/2021 4:28:39 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 25/02/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1048/KH-UBND về quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Huế năm 2021.
   Để thực hiện thành công mục tiêu kép vừa sẵn sàng phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong năm 2021, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 41-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
   Bên cạnh đó, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không dùng xe công và các phương tiện công (hoặc thuê khoán phương tiện) tham gia lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan tổ chức lễ hội mời; được giao thực thi nhiệm vụ). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố nếu để đơn vị, địa phương do mình phụ trách và quản lý vi phạm quy định quản lý, tổ chức lễ hội, để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong lễ hội.
   Cũng tại Kế hoạch này, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khi tham gia lễ hội thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn minh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người tham gia lễ hội với ý thức tôn trọng, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Việc tổ chức các hoạt động tổng kết năm, kỷ niệm ngày truyền thống, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục và tập quán tốt đẹp của địa phương, gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế phải thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động tổ chức lễ hội theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ và chỉ đạo của tỉnh, của Thành phố.
    Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, việc UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn nhằm thực hiện nghiêm Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Huế đúng quy định của pháp luật, đồng thời qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và tổ chức lễ hội, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của quê hương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của Thành phố.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>