Hỏi - Đáp Trách nhiệm của gia đình đối với Thanh niên
15/03/2021 11:25:00 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ông Nguyễn Đình Biên, thành phố Huế hỏi: Trách nhiệm của gia đình đối với Thanh niên được pháp luật quy định như thế nào?
   Trả lời:
   Gia đình và giáo dục gia đình là một trong những yếu tố tác động quan trọng nhất đối với quá trình phát triển nhân cách và định hướng lối sống của thanh niên, theo đó tại Điều 35 Luật Thanh niên năm 2020 có quy định trách nhiệm của gia đình như sau: 
   Gia đình tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên; quan tâm, giáo dục, động viên và tạo điều kiện để thanh niên thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật; Tôn trọng quyền của thanh niên trong hôn nhân và gia đình; giáo dục giới tính, bình đẳng giới và các kiến thức cần thiết về hôn nhân và gia đình; Chăm lo, giáo dục thanh niên phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức, nhân cách; có nếp sống văn hóa lành mạnh, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội; Rèn luyện kỹ năng sống cho thanh niên; giáo dục ý thức, kỷ luật lao động; tôn trọng, tạo điều kiện để thanh niên lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm; Định hướng, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận các nguồn thông tin an toàn và bảo vệ thanh niên trên môi trường không gian mạng.
   Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021(Luật Thanh niên năm 2005 hết hiệu lực thi hành).
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)