Hỏi - Đáp các quy định về chính sách của Nhà nước và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đối với Thanh niên
15/03/2021 11:22:46 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ông Hoàng Văn Quân, thành phố Huế, hỏi: Pháp luật có quy định về chính sách của Nhà nước và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đối với Thanh niên như thế nào?
   Trả lời:
   Tại kỳ họp thứ 9 ngày 16/6/2020 Quốc Hội khóa XIX đã thông qua Luật Thanh niên năm 2020 (có hiệu lực ngày 01/01/2021).
Theo đó, tại Điều 30 của Luật này có quy định Nhà nước tạo điều kiện để tổ chức Thanh niên tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; Bảo đảm điều kiện để tổ chức Thanh niên thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao; Hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức Thanh niên huy động thanh niên thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án khác; Cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.
   Đối với các cơ sở giáo dục, tại Điều 34 Luật này có quy định cơ sở giáo dục có trách nhiệm giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh niên; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh; thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục cho Thanh niên; Phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; nâng cao năng lực tự học, kỹ năng thực hành; tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên; Tư vấn tâm lý về các vấn đề xã hội, tâm lý học đường; giáo dục kỹ năng sống, kiến thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới tính, kỹ năng phòng, chống các bệnh học đường và tệ nạn xã hội cho thanh niên; Tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí và các hoạt động ngoại khóa khác; Tạo điều kiện để tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam thành lập và hoạt động.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)