Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội và tổ chức kinh tế đối với thanh niên
15/03/2021 11:20:20 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Thanh niên là lực lượng tiên phong trong mọi hoạt động của xã hội và đất nước. Ngoài việc thanh niên được thực hiện các quyền thì trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xã hội và tổ chức kinh tế góp phần không nhỏ đối với thành công của thanh niên.
   Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Điều 31 Luật Thanh niên năm 2020): Xây dựng kế hoạch, chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy lực lượng thanh niên; Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; Vận động thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
   Trách nhiệm của tổ chức xã hội (Điều 32 Luật Thanh niên năm 2020): Vận động thành viên của mình tạo điều kiện để thanh niên học tập, lao động, tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, phát triển thể lực, trí tuệ; bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; Phối hợp với tổ chức thanh niên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; Hỗ trợ các nguồn lực theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức xã hội nhằm phát triển thanh niên.
   Trách nhiệm của tổ chức kinh tế (Điều 33 Luật Thanh niên năm 2020): Bảo đảm môi trường, điều kiện làm việc an toàn; cung cấp đầy đủ kiến thức, thông tin về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động là thanh niên; Quan tâm chăm lo đời sống của người lao động là thanh niên; hỗ trợ để người lao động là thanh niên được học tập, tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; Tạo điều kiện để tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành lập và hoạt động; Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đào tạo nghề, nghiệp vụ, kỹ năng sống; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất về văn hóa, thể dục, thể thao cho thanh niên.
   Luật Thanh niên năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)