Quy định về tháng Thanh niên - Tháng 3
15/03/2021 11:18:23 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên (Điều 9 của Luật Thanh niên năm 2020).
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)