Một số chính sách khởi nghiệp sáng tạo đối với thanh niên
15/03/2021 11:17:21 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Khởi nghiệp là quá trình đòi hỏi sự sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn và táo bạo, đây là những phẩm chất, ưu thế của thanh niên. Khởi nghiệp không nhất thiết là bắt đầu ngay với những điều lớn lao, mà nhiều khi là từ những trăn trở, những ý tưởng mới...để làm sao tìm tòi, sáng tạo mãnh liệt nhất. Để khuyến khích các tầng lớp thanh niên khởi nghiệp sáng tạo thì tại Điều 18 Luật Thanh niên năm 2020 có quy định trách nhiệm của nhà nước như sau
   Nhà nước có chính sách khởi nghiệp về giáo dục, đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên; cung cấp thông tin về thị trường; hỗ trợ pháp lý, khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực; ưu đãi vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng khoa học và công nghệ; ưu đãi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; khuyến khích thành lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên theo quy định của pháp luật.
   Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)