Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ
08/02/2021 3:10:26 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV ngày 22 tháng 11 năm 2019 đã thông qua Luật Dân quân tự vệ năm 2019, theo đó tại Điều 12 của Luật này có quy định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ.
Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn trong các trường hợp sau:
Dân quân tự vệ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Dân quân tự vệ nam một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ; Hoàn cảnh gia tình khó khăn đột xuất không có điều kiện tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác nhận; Có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; có quyết định tuyển dụng vào công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an; Có giấy báo và vào học ở cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội; người có giấy báo và đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài.
Đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ trong các trường hợp sau:
Chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích, đã chết; Bị khởi tố bị can: Bị tước danh hiệu Dân quân tự vệ;Bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;Nghiện ma túy theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bị áp dụng biện phập đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước thời hạn, đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ.
Luật Dân quân tự vệ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)