Bị kỷ luật Dân quân tự vệ về hành vi quấy nhiễu nhân dân
08/02/2021 3:09:53 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.
Dân quân tự vệ có hành vi đòi hỏi, yêu sách, gây phiền hà, khó khăn, cản trở sinh hoạt bình thường của nhân dân hoặc xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của nhân dân nhưng chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hoặc giáng chức.
Ngoài ra, nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật cách chức hoặc tước danh hiệu quân Dân quân tự vệ: Giữ chức vụ chỉ huy; Lôi kéo người khác tham gia; Gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Dân quân tự vệ.
Những nội dung trên được quy định tại Điều 26 Thông tư 75/2020/TT-BQP ngày 19/6/2020 của Bộ Quốc phòng ban hành về quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời gian và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 8 năm 2020. 
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)