Một số quy định mới về chế độ phụ cấp của Dân quân tự vệ
08/02/2021 3:08:02 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 30/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ (có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2020). Theo đó, phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ được chi trả theo theo tháng, mức hưởng như sau: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Chỉ huy, chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức là 357.600 đồng; Thôn đội trưởng là 178.800 đồng và hưởng thêm 29.800 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng, hoặc 35.760 đồng khi kiêm nhiệm chức vụ trung đội trưởng dân quân tại chỗ;…

   Thời điểm được hưởng phụ cấp chức vụ tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm và thực hiện cho đến ngày có quyết định thôi giữ chức vụ đó, trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp chức vụ của tháng đó.Bên cạnh đó, mức hưởng phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần đối với thôn đội trưởng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nhưng không thấp hơn 745.000 đồng; Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng.

   Nghị định này thay thế Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)