Dân quân tự vệ vô ý làm lộ bí mật hoặc làm mất tài liệu bí mật quân sự thì bị xử lý kỷ luật
08/02/2021 3:06:46 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
   Lộ bí mật nhà nước là trường hợp người không có trách nhiệm biết được bí mật nhà nước.
   Dân quân tự vệ vô ý làm lộ bí mật hoặc làm mất tài liệu bí mật quân sự nhưng chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị kỷ luật cảnh cáo hoặc giáng chức.
   Dân quân tự vệ vô ý làm lộ bí mật hoặc làm mất tài liệu bí mật quân sự thuộc một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật cách chức hoặc tước danh hiệu Dân quân tự vệ: Đã được nhắc nhở, chấn chỉnh nhưng thực hiện không nghiêm; Đã bị xử lý kỷ luật chưa được công nhận tiến bộ mà tiếp tục vi phạm; Làm cho đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.
   Đó là những hình thức bị xử lý kỷ luật do thực hiện hành vi vô ý làm lộ bí mật hoặc làm mất tài liệu bí mật quân sự được quy định tại Điều 19 Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19/6/2020 của Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/8/2020.
   Thông tư này thay thế Thông tư số 89/2010/TT-BQP ngày 02/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ và tổ chức Dân quân tự vệ.
Tuấn Anh (Phòng Tư pháp TP Huế)