Cải cách hành chính
Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố Huế
Ngày 30 tháng 12 năm 2020.

 Trong thời gian qua, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo, thống nhất, quyết liệt trong hành động trong công tác cải cách hành chính, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; phát huy dân chủ, gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa cao, công tác chỉ đạo triển khai chưa chặt chẽ, tiến độ thực hiện ý kiến chỉ đạo tại một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa kịp thời, kỷ luật kỷ cương hành chính vẫn chưa được thực hiện nghiêm; vai trò trách nhiệm người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, thiếu kiểm tra dẫn đến tình trạng vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Để đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ và tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 30/12/2020, UBND thành phố Huế ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.
Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành vàChủ tịch UBND 27 phường thuộc thành phốchịu trách nhiệm triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký kinh doanh, thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, tuyển sinh, công chứng, chứng thực, khám chữa bệnh…
Bên cạnh đó, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của UBND tỉnh để làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu; không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm; nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
 Để nâng cao chất lượng điều hành, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất hướng đến nền hành chính thân thiện, hiện đại và hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số theo phương châm “4 không 1 có”, “Làm việc không giấy tờ - Hội họp không tập trung - Dịch vụ công không gặp mặt - Thanh toán không dùng tiền mặt” và 1 có “Dữ liệu có chuyển đổi số”; thực hiện thí điểm chứng thực điện tử tại một số phường. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ người dân, doanh nghiệp; về văn hóa công sở; trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, UBND Thành phố yêu cầu chấp hành nghiêm túc Chỉ thị và quy định của UBND tỉnh về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng đạo đức, văn hóa giao tiếp, thực hiện nghiêm những việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không được làm trong Luật cán bộ, công chức, viên chức; trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ không xem xét danh hiệu thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật theo quy định. 


------------------------------------------------
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)