Cải cách hành chính
Thành phố Huế: Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021 và Chương trình công tác năm 2021
Ngày 30 tháng 12 năm 2020.

 Ngày 30 tháng 12 năm 2020, UBND thành phố Huế ban hành Quyết định 9821 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2021 và Chươngtrình công tác năm 2021.


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế