Cải cách hành chính
Thành phố Huế: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021
Ngày 25 tháng 12 năm 2020.

 Ngày 25 tháng 12 năm 2020, UBND thành phố Huế ban hành Quyết định 9535 về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh năm 2021.


------------------------------------------------
Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế