Tin tổng hợp
Thành phố Huế triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2015-2020
Ngày 12 tháng 9 năm 2020.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nếp sống văn minh đô thị đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Huế triển khai hiệu quả. Phong trào đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; xây dựng môi trường văn hoá, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc; xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn. 

Công tác triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”              
Giai đoạn 2010-2015, Thành phố đã tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp nhân dân từ Thành phố đến cơ sở. Phong trào thi đua “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thành phố bốn mùa hoa” … trở thành phong trào chung trong toàn cộng đồng, tác động tích cực đến nhận thức của người dân, làm thay đổi diện mạo của Thành phố trên các mặt về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, trở thành hoạt động thường xuyên vào sáng Chủ nhật hàng tuần, khơi dậy tinh thần cộng đồng chung tay vì Thành phố xanh – sạch – sáng. Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, đến nay, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn Thành phố ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Huế. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh, đồng thời tác động tích cực vào phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị và doanh nghiệp văn hóa.
Công tác xây dựng và thực hiện các danh hiệu Gia đình văn hóa; Tổ dân phố văn hóa; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; Phường đạt chuẩn văn minh đô thị
Xây dựng gia đình văn hóa là hạt nhân của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, có ý nghĩa lan tỏa đến các nội dung, các phong trào văn hóa trên địa bàn thành phố Huế. Chính vì vậy, Thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện công nhận Gia đình văn hóa, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế trong công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng bình xét gia đình năm hóa, hàng năm, Ban Chỉ đạo Thành phố đã hướng dẫn cơ sở lồng ghép công tác gia đình với các hoạt động về xây dựng nếp sống văn minh đô thị và chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình vào việc bình chọn và công nhận danh hiệu gia đình văn hoá. Định kỳ 3 năm và 5 năm tổ chức sơ, tổng kết để khen thưởng cho các gia đình văn hoá tiêu biểu trên toàn thành phố, kịp thời động viên và nhân rộng mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng phong trào. Tỷ lệ đạt gia đình văn hóa của Thành phố đảm bảo ổn định qua các năm, trong đó năm 2015 đạt tỷ lệ 91,2,%; năm 2016 đạt tỷ lệ 90,9%; năm 2017 đạt tỷ lệ 91,6%; năm 2018 đạt tỷ lệ 91,7%; năm 2019 đạt tỷ lệ 90,01%.
Bên cạnh đó, phong trào xây dựng Tổ dân phố văn hoá phát triển cả về số lượng, chất lượng và trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn Thành phố. Việc bình xét tổ dân phố văn hoá hàng năm được tiến hành đúng quy trình, thủ tục dựa trên các tiêu chuẩn hướng dẫn của Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch và của UBND Tỉnh. Công tác bình xét, công nhận và khen thưởng tổ dân phố văn hóa được thành phố Huế quan tâm triển khai thực hiện định kỳ vào dịp đại đoàn kết toàn dân 18/11 hàng năm. Phong trào xây dựng tổ dân phố văn hoá đã được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, nhờ vậy chất lượng và số lượng Tổ dân phố văn hóa tăng đều qua các năm. Năm 2015, công nhận 62 Tổ dân phố văn hóa; năm 2016, công nhận 49 Tổ dân phố văn hóa; năm 2017, công nhận 41 Tổ dân phố văn hóa; năm 2018 công nhận 28 Tổ dân phố văn hóa và năm 2019 công nhận 168 Tổ dân phố văn hóa.
Ngoài ra, Phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá” đã được các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong toàn thành phố hưởng ứng tích cực. Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn thành phố đã hưởng ứng và thực hiện tốt các tiêu chí về nếp sống văn hoá, văn minh công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đồng thời phát động các phong trào như: Phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, phong trào “Thi đua yêu nước”; vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện “Vì người nghèo”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào xây dựng các trường học, bệnh viện, các cơ quan đơn vị “không khói thuốc”... hàng năm tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua ngay từ đầu năm. Trong quá trình triển khai thực hiện, thành phố Huế xuất hiện nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan văn hóa như Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố; Liên đoàn Lao động Thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị... với tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa qua các năm có sự chuyển biến về chất lượng, cụ thể: Năm 2015, Thành phố công nhận 10 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đề nghị Tỉnh công nhận 39 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; năm 2016, Thành phố công nhận 4 đơn vị, doanh nghiệp đạt văn hóa, đề nghị Tỉnh công nhận 30 cơ quan, đơn vị văn hóa; năm 2017, Thành phố công nhận 3 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đề nghị Tỉnh công nhận 11 cơ quan, đơn vị văn hóa; năm 2018, Thành phố công nhận 3 đơn vị văn hóa, đề nghị Tỉnh công nhận 2 cơ quan văn hóa và năm 2019, đề nghị Tỉnh công nhận 9 cơ quan, đơn vị văn hóa.
Công tác xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”
Nhằm đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với các danh hiệu về văn hóa, Thành phố đã chủ động triển khai công tác đăng ký xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” đến toàn thể 27 phường thuộc Thành phố đã được thực hiện kịp thời ngày sau khi tiếp thu văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 về công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2013. Qua thời gian thực hiện, năm 2015, Thành phố đã tiến hành kiểm tra, bình xét và công nhận danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị cho 2 Phường làm tốt công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo mỹ quan của thành phố Huế và giữ gìn trật tự đô thị của Thành phố là Trường An và Phú Hòa. Hiện nay, nhằm nâng cao số lượng và tỷ lệ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Thành phố đã ban hành Quy hoạch mạng lưới Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng của phường, cụm dân cư và tổ dân phố giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 với mục tiêu năm 2020 sẽ có 70% phường có Trung tâm Văn hóa nhằm đảm bảo điều kiện để được công nhận danh hiệu Phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”
Phong trào thể dục thể thao quần chúng được phát động rộng rãi đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố. Hằng năm, Thành phố chức nhiều giải thể thao phong trào thu hút đông đảo vận động viên ở các địa phương và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thành phố tham gia như: giải cờ tướng đầu xuân, bóng đá, bóng bàn, việt dã, cầu lông; Hội thao người cao tuổi,... Phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang không ngừng phát triển; các nhà thi đấu bóng bàn, cầu lông, bể bơi, sân bóng đá được phát huy tác dụng, đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu các giải thể thao của thành phố. Bên cạnh đó, các đơn vị thường xuyên tổ chức các giải thể thao nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, qua đó đã phát động mạnh mẽ phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân.
Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được phát huy toàn diện và có quy mô, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao và câu lạc bộ gia đình thể thao trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ người dân luyện tập thể dục, thể thao chiếm trên 41,7%. Nhiều công trình thể dục thể thao chất lượng cao được nhà nước và tư nhân đầu tư, toàn Thành phố có 143 công trình, nhà tập luyện thể dục thể thao, trong đó có 68công trình đầu tư từ ngân sách Nhà nước và 75 công trình theo hình thức xã hội hóa.
Công tác xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị
Xây dựng nếp sống văn minh đô thị Huế luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy và UBND Thành phố. Công tác xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị được lồng ghép với việc triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã bước qua năm thứ 11 tổ chức thực hiện tại địa bàn thành phố Huế. Việc triển khai xây dựng quy chế văn hóa nơi công sở, quy chế xây dựng và phát huy các danh hiệu văn hóa đã góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ công chức và nhân dân trong quá trình thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật. Ý thức của người dân trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã từng bước được nâng cao, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần dần được đẩy lùi và xóa bỏ. Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị được triển khai thực hiện đã góp phần hình thành nếp sống văn hóa mới, bài trừ hủ tục lạc hâu, mê tín dị đoan, xây dựng hình ảnh con người Huế văn minh, lịch sự, mến khách và có văn hóa trong giao tiếp ứng xử. Công tác giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được Thành phố chú trọng triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quy định về đốt và rải vàng mã trên địa bàn thành phố. Qua hơn 4 năm thực hiện, đốt và rải vàng mã khi đưa tang đã trở thành nếp sống tiến bộ, văn minh, được đông đảo quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm túc. Cùng với đó, Thành phố đã tập trung chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý tình trạng phát tờ rơi quảng cáo gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều tuyến phố được chỉnh trang, góp phần tạo mỹ quan đô thị, đường thông hè thoáng hơn. Việc ra quân chấn chỉnh kỷ cương đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố được thực hiện thường xuyên đem lại kết quả khá tốt, tạo được chuyển biến tích cực trong nhân dân nâng cao nhận thức về văn minh đô thị, văn hóa giao thông.Đặc biệt, Huế là địa phương đi đầu trong toàn Tỉnh và cả nước ban hành Quy định về đốt, rải vàng mã; hưởng ứng tích cực Ngày Chủ nhật xanh... đồng thời, thực hiện nghiêm minh các giải pháp xử phạt trong công tác trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm cho Thành phố ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp.
Qua quá trình triển khai thực hiện, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị được tiếp tục phát huy và nhân rộng. Nhiều danh hiệu về nếp sống văn minh đô thị được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và gắn liền với công tác gìn giữ, phát huy danh hiệu như “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” đối với Trường An và Phú Hòa công nhận năm 2014; “Tuyến phố văn minh thương mại Phan Đăng Lưu” công nhận năm 2018, 07 Chợ văn minh thương mại công nhận giai đoạn 2017 – 2019; 78 “Tuyến phố văn minh đô thị” công nhận năm 2020... Thông qua các hạt nhân về nếp sống văn minh đô thị, Thành phố vinh dự được công nhận là “Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam”, “Thành phố văn hóa ASEAN”, “Thành phố bền vững môi trường ASEAN”, “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, “Thành phố Xanh quốc gia” và các danh hiệu vinh dự cao quý khác.
Công tác xây dựng các thiết chế và hoạt động văn hóa cơ sở
Giai đoạn 2015-2020, toàn thành phố đã tăng cường công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở. Việc thực hiện chủ trương xã hội hóa các loại hình văn hóa thể thao đã góp phần thu hút kinh phí để chỉnh trang hệ thống các nhà văn hóa, tạo nơi sinh hoạt, hội họp của quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Huế. Năm 2018, UBND thành phố Huế đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Nhà sinh hoạt cộng đồng của phường, cụm dân cư và Tổ dân phố giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030. Quy hoạch này là cơ sở để Thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ nhiệm vụ hình thành địa điểm sinh hoạt cộng đồng, hội họp và tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong nhân dân. Song song với việc triển khai quy hoạch nhà văn hóa, Thành phố luôn quan tâm đến công tác vận động thực hiện xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở; nhiều công trình được đầu tư đồng bộ, khang trang và có cơ sở vật chất hiện đại, thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt như Trung tâm Văn hóa phường Phú Hội, Trung tâm Văn hóa phường Phước Vĩnh, Trung tâm Văn hóa phường Tây Lộc.... Công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng giải trí nghe nhìn được đưa vào hoạt động, trong đó phải kể đến 04 rạp chiếu phim, 06 nhà hát cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, đời sống tinh thần của nhân dân với nhiều nhà đầu tư uy tín, có chất lượng như Công ty TNHH Rạp chiếu phim - Thể thao và Giải trí Ngôi sao Huế, rạp chiếu phim CineStar Huế, Trung tâm thương mại Vincom Plaza Huế,…
Nhìn lại chặng đường sau 05 năm triển khai thực hiện, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Phong trào đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế, văn hoá xã hội đảm bảo an ninh, trật tự, qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, phát huy nét đẹp truyền thống về văn hóa Huế làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng khu dân cư; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tạo nền tảng tư tưởng vững chắc trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị hiện nay.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian đến Thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu của phong trào, phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị - xã hội rộng lớn trong thời kỳ đổi mới, có tác động to lớn không chỉ đến lĩnh vực đời sống văn hoá, đạo đức, lối sống mà còn thực sự là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.  

  


------------------------------------------------
Ngọc Khứ (Phòng Văn hóa & Thông tin)