Thông tin tuyên truyền
Chử ký số của cơ quan vào văn bản đã có chữ ký số của thủ trưởng
Ngày 24 tháng 3 năm 2020.

   Đây là nội dung được quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ ban hành về việc quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

 Theo đó, việc quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức trong công tác văn thư được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Văn thư cơ quan có trách nhiệm:

Trước hết, không giao thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức cho người khác khi chưa được phép bằng văn bản của người có thẩm quyền. Tiếp theo, phải trực tiếp ký số của cơ quan, tổ chức vào văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành.
Đặc biệt cần lưu ý, chỉ ký số của cơ quan, tổ chức vào văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành sau khi đã có chữ ký số của người có thẩm quyền và văn bản do cơ quan, tổ chức trực tiếp số hóa.
Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về việc quản lý văn bản đến, văn bản đi như: Tất cả văn bản đến, văn bản đi của cơ quan, tổ chức phải được đăng ký vào Hệ thống; số đến của một văn bản đến, số đi của một văn bản đi là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản đến của cơ quan, tổ chức…

Thông tư số 01/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 10/3/2019.


------------------------------------------------
Nguyễn Hòa- Phòng Tư pháp