Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Huế năm 2021
26/02/2021 4:14:11 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 26/02/2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1067/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Huế năm 2021.
   Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc thành phố Huế; cán bộ thuộc chỉ tiêu biên chế Nhà nước đang công tác chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù được quy định tại Quyết định số 150/CTUB ngày 04 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố Huế về việc quy định Hội có tính chất đặc thù và Quyết định số 2431/QĐ-CTUB ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố Huế về việc công nhận bổ sung Hội có tính chất đặc thù; đại biểu HĐND thành phố Huế và phường; cán bộ, công chức các phường và  những người hoạt động không chuyên trách ở các phường; những người hoạt động không chuyên trách ở Tổ dân phố.
   Tại Kế hoạch này, UBND Thành phố đã đưa ra mục tiêu cụ thể trong năm 2021. Theo đó, phấn đấu có trên 80% cán bộ, công chức, viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
   Về nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, UBND Thành phố yêu cầu phải căn cứ vào vị trí việc làm; tiêu chuẩn của ngạch công chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; quy hoạch, kế hoạch xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố Huế, của cơ quan, đơn vị và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.
   Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý. Việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hành chính thành phố Huế và cán bộ, công chức các phường góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>