Thành phố Huế: Đẩy mạnh thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân
05/04/2021 5:03:31 CH
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Ngày 01/4/2021, UBND thành phố Huế ban hành Công văn số 1913/UBND-NC về thực hiện Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh.
   Để Dự án cấp căn cước công dân đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; UBND 27 phường thuộc thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, hình thức, nội dung thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về vai trò, ý nghĩa của 02 Dự án.
   Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND 27 phường thuộc thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân đi làm căn cước công dân; đảm bảo các điều kiện cần thiết (bàn ghế, điện nước, ánh sáng, địa điểm...) và huy động cả hệ thống chính trị phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong việc thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đảm bảo tiến độ triển khai; bố trí địa điểm, thời gian phù hợp phục vụ cấp căn cước công dân lưu động đảm bảo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân đến làm thẻ căn cước công dân. Bên cạnh đó, chủ động quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ lực lượng Công an cùng cấp để mua sắm máy móc, trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng trực tiếp thực hiện dự án cấp căn cước công dân cũng như cho các lực lượng phối hợp, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của dự án cấp căn cước công dân.
   UBND Thành phố giao Phòng Tư pháp Thành phố, Bộ phận tư pháp các phường thực hiện cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (đăng ký khai sinh, khai tử; thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch...) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật; tạo điều kiện thuận loại cho công dân được cấp, bổ sung, điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ việc thu thập, cập nhật chỉnh sửa dữ liệu dân cư, cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử.
   Cũng tại Công văn này, UBND Thành phố yêu cầu Trung tâm Hành chính công Thành phố trên cơ sở thủ tục hành chính cấp căn cước công dân được công khai trên cổng Dịch vụ công của tỉnh, chủ trì, phối hợp với Công an thành phố để cấu hình quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho công dân theo quy định.
   Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử do Bộ Công an triển khai trên toàn quốc. Dự án hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước công dân thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu nhận, quản lý dữ liệu đăng ký căn cước công dân tự động trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, giúp lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin nhanh chóng và tiện lợi nhất. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân góp phần tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới xây dựng đô thị thông minh, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân hiệu quả và nhanh chóng.           
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công văn 1913 ()
Huỳnh Thị Ly (Phòng Văn hóa & Thông tin TP Huế)
Các bài khác
    << < 1 2 3 4 5 > >>