LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

STT Thời gian Hạng mục công việc
1 Thứ Hai, 08/03/2021
2 Thứ Ba, 09/03/2021
3 Thứ Tư, 10/03/2021
4 Thứ Năm, 11/03/2021
5 Thứ Sáu, 12/03/2021
6 Thứ Bảy, 13/03/2021
7 Chủ Nhật, 14/03/2021
Xuất file