Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt được trong năm 2015
29/01/2016 8:44:10 SA
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

  

Các chỉ tiêu chủ yếu     

Kế hoạch

Năm 2015

Ước thực hiện năm 2015

So với cùng kỳ năm 2014

Kết quả thực hiện

1

Doanh thu du lịch

1.710,3 tỷ đồng tăng  >15%

 

1.743,1 tỷ đồng

Tăng 17,1%

Vượt

2

Tổng mức bán lẻ hàng hoá trên địa bàn

19.437,3 tỷ đồng

tăng  >15%

 

19.775 tỷ đồng

Tăng 17%

Vượt

3

Giá trị sản xuất CN – TTCN trên địa bàn

5.753,9 tỷ đồng tăng  >13 %

 

5.754 tỷ đồng

Tăng 13%

Đạt

4

Giá trị hàng xuất khẩu

85 tr USD

90tr USD

Tăng 20%

Vượt

5

Thu ngân sách Thành phố

907,930 tỷ đồng

919,300 tỷ đồng

Tăng

8,2%

Vượt

6

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn

>3.400 tỷ đồng

3.545 tỷ đồng

Tăng 7%

Vượt

7

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

0,9 %

0,9%

Giảm 0.02%

Đạt

8

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm còn

2,32%

2,32%

Giảm 0,8%

Đạt

9

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng

<6,5 %

6,49%

Giảm 0.2%

Đạt

10

Phổ cập bậc TH thêm (không tính CT nghề)

1 phường

1 phường

 

Đạt

11

Số lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm

9.600 lđ

9.600lđ

Giảm 201 lđ

Đạt

12

Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng  trở lên

68%

69%

Tăng 1%

Vượt

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố